Realizované projekty

Dne 5. 12. 2018 byla vyhlášena výzva č. 49 - Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem. Bližší informace naleznete ZDE   ***      ***   

Analýza adaptačních opatření ke zmírnění dopadů změny klimatu a urbanizace ne vodní režim v oblasti vnější Prahy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000380
Zaměření projektu:S územním rozvojem hl. m. Prahy dochází ke změnám přírodních podmínek na jejím území. S tím, jak jsou postupně zastavovány volné plochy či zemědělská půda, nastávají změny v hydrologických poměrech jednotlivých toků i podzemních vod. Dochází ke zmenšování přirozených infiltračních ploch, k jinému režimu zasakování vlivem umělých zasakovacích opatření, a k řízeným i neřízeným změnám odtokových poměrů.
Žadatel:Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Partner:-
Výše schválené podpory:19 617 592,94 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:http://www.vuv.cz

Projekt si klade za cíl posoudit dlouhodobý vliv postupující urbanizace dalších a dalších ploch na vodní režim v těchto okrajových částech Prahy, v úzké vazbě na probíhající klimatické změny a jejich očekávané dopady v budoucnu. Cílem projektu posoudit účinnost stávajících navržených a již realizovaných adaptačních opatření, případně navržení dalších doplňujících opatření, a vytvoření typového projektu takového opatření. Cílem je také umožnit hodnocení okamžitých srážkoodtokových poměrů.