Realizované projekty

Anežka – pro sebe a pro druhé

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001219
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) - 507 žáků - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována) - 27 žáků na škole. Úkolem projektu je rozumět svému okolí, vnímat rozmanitost charakterů a dobré i špatné stránky lidí kolem sebe, přijímat je, jací jsou, uvědomovat si společenské založení člověka a chápat smysl společnosti vůbec i různých společenství (rodiny, třídy, školy), znát jejich zákonitosti i pravidla týmové spolupráce, působit na své okolí, udržovat zdravou proporci mezi časem stráveným o samotě a ve společnosti, zapojit se do různých společenství, spolupracovat i vytvářet prostor pro druhé (zvláště znevýhodněné) členy společnosti; umět se postavit zlu, dokázat na sebe vzít zodpovědnost a ujmout se vedení.
Žadatel:Arcibiskupské gymnázium
Partner:-
Výše schválené podpory:1 327 192,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2020

WWW:www.arcig.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Smyslem celoškolního projektu je rozumět sami sobě, reflektovat sami sebe (své slabé i silné stránky, sledovat příčiny svého cítění, myšlení, jednání), přijímat se pozitivně a takový, jaký jsem, a usilovat o rozvoj své osobnosti (snažit se dát svému životu řád, řídit svůj čas, budovat si vlastní životní styl).