Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

ČISTÁ VODA – ZDRAVÉ MĚSTO Cizorodé látky ve vodách podzemních, povrchových a odpadních jako důsledek lidské činnosti

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000378
Zaměření projektu:V důsledku antropogenních vlivů se do životního prostředí, a tím i do vod, dostávají celá spektra cizorodých látek. Kontaminanty ovlivňují nejen život v tocích, ale také člověka. Mohou z vod povrchových přecházet do vod pitných a podzemních a nepřímo tak nepříznivě ovlivňovat kvalitu života lidské populace. V rámci řešení projektu budou ověřovány čtyři koncepty zabývající se různými druhy vod a různými druhy kontaminantů.
Žadatel:Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Partner:-
Výše schválené podpory:30 792 770,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:http://www.vuv.cz

Projekt se zabývá jak krátkodobými cíli, mezi něž patří např. zvýšení úrovně poznání o časoprostorovém vnosu pesticidů do vodárenské nádrže Švihov, tak dlouhodobými cíli, mezi něž patří např. zachování pasivního monitoringu ve VN Švihov v místě odběru vody pro ÚV Želivku pro zjišťování úrovně znečištění pesticidy a jinými specifickými organickými látkami.