Realizované projekty

Dveře dokořán

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001185
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. V rámci projektu získají pedagogové možnost vzdělávání formou zahraničních stáží. Své poznatky budou aplikovat do své praxe a zároveň je odprezentují na přednáškách a setkáních pro rodiče.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 4, Blatenská 2145
Partner:-
Výše schválené podpory:875 086,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.ms-blatenska.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem projektu je zejména podpora dětí s OMJ a to formou individuálního přístupu školního asistetenta.