Realizované projekty

GEVOLON

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000851
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet žáků školy: 495, počet dětí s OMJ, pro které je podpora plánována: 12.
Žadatel:Gymnázium Evolution, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 521 986,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

WWW:www.gevo.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem projektu je zvýšit proinkluzivnost GEVO prostřednictvím personální podpory, přímé podpory žáků s OMJ a jejich rodičů, projektového vyučování, vzděláváním a osobnostním rozvoje členů pedagogického sboru GEVO, komunitní aktivity podporující inkluzivní prostředí GEVO