Realizované projekty

Českomoravská záruční a rozvojová banka ve spolupráci s Hlavním městem Praha vyhlásila výzvu k novému programu INFIN na podporu MSP prostřednictvím zvýhodněných úvěrů na financování inovativních projektů na území Prahy. Více ZDE.   ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3)   ***   

Hledáme nové cesty

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000862
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na následující témata: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 692 - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována): 49.
Žadatel:Základní škola, Praha 4, Květnového vítězství 1554
Partner:-
Výše schválené podpory:340 114,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2020

WWW:www.kvetnak.cz

Cílem projektu je rozvoj a vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ) do vzdělávání a spolupráce s jejich rodiči. Cílem projektu je dále podpora osobnostního rozvoje a vzdělávání pedagogů prostřednictvím zahraničních stáží.