Realizované projekty

Inkluze v MŠ Budějovická

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000658
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) - 30 - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována) - 8. Cílem projektu je zvýšit povědomí rodičů a dětí většinového kolektivu o kulturním zázemí začleňovaných dětí, což změní jejich pohled na problémy vznikající v souvislosti se začleňováním dětí s OMJ.
Žadatel:Mateřská škola Fun 4 kids, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:368 816,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2019

WWW:www.kindergarten.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem projektu v mateřské škole je zlepšení situace při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do většinového kolektivu dětí. Zrychlit a zkvalitnit toto začleňování především s ohledem na osvojení si Českého jazyka, čímž dojde k eliminaci možností budoucího školního neúspěchu v souvislosti s neznalostí Českého jazyka a Českých reálií.