Realizované projekty

Inkluze v MŠ Lojovická

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000665
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) 84 - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována) 14. Úkolem projektu je zvýšit povědomí rodičů a dětí většinového kolektivu, o kulturním zázemí začleňovaných dětí, cožzmění jejich pohled na problémy vznikající v souvislosti se začleňováním dětí sOMJ.
Žadatel:Mateřská škola Lojovická
Partner:-
Výše schválené podpory:547 416,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.mslojovicka.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jakoprioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytvářeníproinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřskýmjazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu v mateřské škole je zlepšenísituace při začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem do většinovéhokolektivu dětí. Zrychlit a zkvalitnit toto začleňování především s ohledem naosvojení si Českého jazyka, čímž dojde k eliminaci možností budoucího školníhoneúspěchu v souvislosti s neznalostí Českého jazyka a Českých reálií.