Realizované projekty

Inkluze a multikulturní vzdělávání v ZŠ s RVJ K Milíčovu

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001240
Zaměření projektu: Projekt je zaměřen na kombinaci témat přímé podpory dětí s OMJ doučováním, projektové výuky a komunitních aktivit a podpory inkluzívního prostředí školy. Cílem projektu je realizace projektové výuky, průřezově ve všech ročnících školy, od prvního po druhý stupeň, a to pro všechny formy projektové výuky a realizace komunitních aktivit a podpora inkluzívního prostředí školy a tím dosáhnout vyšší úrovně kompetencí žáků pro demokratickou kulturu, úkolem je také zvýšit vnitřní kohezi tříd a kohezi mezi školou a rodiči žáků prostřednictvím realizace komunitních aktivit.
Žadatel:Základní škola s rozšířenou výukou jazyků, Praha 4, K Milíčovu 674
Partner:-
Výše schválené podpory:1 068 492,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 12. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2019

WWW:zsmilicov.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem je zrealizovat přímou podporu dětí s OMJ doučováním, na kterém se budou podílet pedagogové školy, a to jak v oblasti jazykových, tak odborných kompetencí žáků a tím dosáhnout zvýšení komunikační, odborné a částečně i matematické kompetence žáků školy.