Realizované projekty

Inkluzivní vzdělávání pro Educanet

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000847
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na následující témata: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů (zákon. zástupců) ve školách, projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 413 žáků na ZŠ a SŠ - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována) je 30. Počet zaměstanců žadatele je 54.
Žadatel:EDUCAnet - gymnázium, střední odborná škola a základní škola Praha, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 534 172,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 1. 9. 2019

WWW:www.praha.educanet.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Specifické cíle projektu jsou vytvoření pozic dvojjazyčného asistenta jejichž prostřednictvím dojde k podpoře výuky žáků s OMJ, zvýšení odbornosti pedagogického sboru prostřednictvím stáží, zvýšení spolupráce rodičů se školou prostřednictvím komunitně osvětových setkávání s rodiči a též odborně zaměřených setkávání s rodiči, rozvoj kompetencí pedagogů prostřednictvím projektové výuky.