Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy: ZDE   ***   

Kaleidoskop

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000042
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zlepšení kvality vzdělávání na Mensa gymnáziu prostřednictvím posílení inkluze a multikulturních témat ve výuce. Naplňování cílů se uskuteční prostřednictvím začleňování multikulturních témat do výuky některých předmětů a do projektových dnů. Součástí bude realizace vzdělávacích aktivit pro žáky a učitele, které budou zaměřené na oblast podpory integrace menšin, multikulturní výchovy, zvyšováním kritického myšlení a kvalitou výuky cizích jazyků.
Žadatel:Mensa gymnázium, o. p. s.
Partner:ne
Výše schválené podpory:1 274 298,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.mensagymnazium.cz

Hlavním cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání na Mensa gymnáziu prostřednictvím posílení inkluze a multikulturních témat ve výuce prostřednictvím inovace forem a metod výuky s důrazem na mezipředmětové vazby a průřezová témata.

Tento cíl projektu bude naplněn v kontextu následujících vzájemně provázaných dílčích cílů:
1) zlepšení podmínek pro výuku průřezových témat ve škole
2) zlepšení podmínek pro využití mezipředmětových vztahů ve výuce
3) inovace výuky některých předmětů zavedením multikulturních témat, uplatněním mezipředmětových vazeb a vytvořením nových výukových materiálů
4) zvýšení počtu hodin, předmětů a aktivit pro studenty, ve kterých se setkají s multikulturní tematikou
5) zvýšení počtu studentů, kteří zaujmou pozitivní postoj k multikulturní tematice a odmítnou rasismus a xenofobii jako součást svého společenského postoje a jednání
6) zvýšení počtu studentů, kteří zlepší svoje znalosti alespoň v jednom světovém jazyce vyučovaném na škole
7) rozvoj klíčových kompetencí studentů – pracovní, k řešení problémů, komunikační aj.
8) zlepšení znalostí,vědomostí a dovedností studentů oblasti multikulturní a inkluzivní problematiky
9) zvýšení zájmu studentů o multikulturní tematiku
10) aktivní zapojení studentů do výchovně-vzdělávacího procesu a zvýšení úrovně osvojování učiva
11) zavedení změn do školního vzdělávacího programu
12) podpoření dlouhodobé spolupráce s odborníky, komunitními centry a neziskovým sektorem
13) zisk titulu Světová škola
14) podpora zvyšování kompetencí a odborných znalostí pedagogických pracovníků školy v oblasti moderních metod výuky rozvíjejících sociální a občanské kompetence dětí a žáků, zejména znalosti pojmů demokracie, spravedlnost, rovnost, občanství, lidská a občanská práva, a to na základě porozumění současným událostem i tendencím v národní, evropské i světové historii, se specifickým důrazem na odmítání předsudků a stereotypů, násilí, porušování práv jednotlivců a menšin a extremistických projevů.