Realizované projekty

Upozorňujeme na vydání aktualizované Přílohy č. 6 Pravidel pro žadatele a příjemce, dostupná je ZDE   ***   Dne 26. 9. 2019 byl ukončen příjem žádostí o podporu ve výzvě č. 49. Více informací ZDE   ***   Od 1. 10. 2019 je účinná nová verze Snížených odvodů, kterou naleznete v záložce „pro příjemce“.   ***   

Kamarádi z velké dálky

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001162
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy: 98 - počet dětí/žáků s OMJ na škole: 3.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 3, Na Vrcholu 1a/1955
Partner:-
Výše schválené podpory:588 606,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.msnavrcholu.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. V projektu je plánováno zapojit práci dvojjazyčného školního asistenta a doučování českého jazyka. Učitelé budou podpořeni formou zahraničních stáží, na kterých získají možnost všeobecného přehledu různých forem evropského vzdělávání. Získané zkušenosti následně budou uplatňovat jak při práci v MŠ, tak při komunikaci s rodiči. K tomu bude využita oblast odborných besed a komunitně osvětových setkání.