Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Komunitní centrum Díra

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000177
Zaměření projektu:Současně bude docházet k aktivnímu zapojování osob se zdravotním postižením, ve smyslu veteránů válečných konfliktů, do některých z uvedených aktivit. Rovněž tak budou činnosti předmětného projektu směřovány ke zvyšování občanské odpovědnosti mládeže a k vlastní realizaci pohybových a vlastivědných aktivit, včetně osvěty v oblasti civilní ochrany obyvatelstva. Zapojenými skupinami obyvatelstva budou především děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci a senioři, včetně osob se zdravotním postižením a osob s duševním onemocněním.
Žadatel:REGI BASE Start o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 717 865,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.regibaseops.cz/

Projekt je zaměřen na vznik nového kulturně-komunitního centra na území městské části Praha 1, řešícího potřebu mezigeneračního dialogu mezi osobami, které zažily období druhé světové války, totality, novodobých válečných konfliktů a mládeží vyrůstající v soudobém demokratickém státě.