Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Komunitní centrum Husitská

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000145
Zaměření projektu:Dolní část Husitské ulice na území Prahy 3 - Žižkov je tradičním místem, kde se ve zvýšené koncentraci vyskytují osoby z uvedených cílových skupin, kterými jsou osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, osoby bez přístřeší a osoby ohrožené bezdomovectvím, příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, oběti trestné činnosti, oběti domácího násilí, osoby komerčně zneužívané, oběti obchodu s lidmi a osoby poskytující sexuální služby za úplatu, osoby do 26 let věku opouštějící ústavní zařízení nebo vyrůstající bez rodin, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci, včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem, nezaměstnané osoby starší 50 let, senioři a osoby po (ve) výkonu trestu. V okolí Centra sídlí několik sociálních služeb pobytového, ambulantního a terénního charakteru a lze proto hovořit přímo o komunitě osob integrovaných rezidentů s lidmi bez domova i exkludovanými Romy.
Žadatel:R - Mosty, z.s.
Partner:Městská část Praha 3, NADĚJE
Výše schválené podpory:6 222 645,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.husitska.eu

Cílem projektu „Komunitní centrum Husitská“ je přirozenou formou využít potenciálu lokality centra města v exponovaném území městské části Prahy 3 a to ke vzniku komunitního centra, které je charakterem poskytovaných služeb cílené zejména na osoby sociálně vyloučené, ale rovněž tak i pro širokou veřejnost, která s danou komunitou žije v těsné, každodenní blízkosti.