Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

Komunitní centrum Jako doma

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000765
Zaměření projektu:Projekt se zaměřuje na podporu sociálně vyloučených žen v Praze. Cílem je poskytnout ženám bez domova přístup k adekvátním službám a aktivitám, které reflektují jejich specifické potřeby a na jejichž podobě se aktivně podílejí, prostřednictvím realizace komunitního centra. KC bude stát na principu participativního přístupu (ženy z CS budou aktivně zapojeny do jeho chodu) a komunitního přístupu (zapojení veřejnosti a komunity). Projekt navazuje a rozvíjí pilotní dvouletý projekt KC. Projekt má dva specifické cíle, které detailněji rozvíjejí obecný cíl. Má za úkol: -Poskytnutí a rozvoj komunitního prostoru pro ženy bez domova, který slouží k navázání sociálních vazeb v bezpečném prostředí reflektujícím specifika ženského bezdomovectví, a zapojení žen bez domova do aktivit komunitního centra. Rozvoj peer terénní služby, v rámci které proběhne 100 kontaktů. - Poskytnutí poradenských služeb (dluhové a sociální poradenství), v rámci které proběhne 100 konzultací. Poskytnutí volnočasových aktivizujících aktivit posilujících sociální kontakty, které využije alespoň 30 žen z CS.- Vytvoření interaktivní destigmatizační hry zabývající se tématem ženského bezdomovectví pro veřejnost a místní komunitu, které zúčastní minimálně 40 lidí mimo CS, 15 lidí bude ze státní správy či pomáhajících profesí. - Posílení vlastních kapacit žen z CS, jejich aktivizace směrem k řešení jejich situace a schopnost integrace do běžného života.-Rozvoj Školy ulice s minimálně třemi vzdělávacími programy, kterými projde alespoň 30 žen z CS a alespoň 30 lidí mimo CS se jejím prostřednictvím seznámí s problematikou ženského bezdomovectví.
Žadatel:Jako doma - Homelike, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:5 576 555,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 10. 2018
Datum ukončení projektu: 30. 9. 2020

WWW:www.jakodoma.org

Cílem projektu je poskytnout alespoň 40 ženám v sociální tísni přístup k adekvátním službám a aktivitám, které reflektují jejich specifické potřeby a na jejichž podobě se aktivně podílejí. Cíle bude dosaženo prostřednictvím realizace komunitně vzdělávacího centra, které bude fungovat na principu participativního a partnerského přístupu v práci se sociálně vyloučenými ženami v Praze, což znamená, že se ženy bez domova budou na chodu komunitního centra aktivně podílet a komunitní centrum bude odpovídat jejich potřebám. Stěžejní je sociální soudržnost žen bez domova, budování vztahu, důvěry a vzájemné pomoci.