Realizované projekty

   ***      ***      ***   Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   

Komunitní centrum Kardašovská

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.1 Posílená sociální infrastruktura pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.56/0.0/0.0/16_030/0000238
Zaměření projektu:Výchozí stav řešeného objektu je v aktuální době nevyhovující. Objekt je prázdný a nevyužívá se k žádnému účelu. Jeho technický stav se stále zhoršuje. Prostory byly primárně vybudovány za účelem poskytování služeb veřejnosti pro danou lokalitu. Plánovaný projekt v podobě rekonstrukce umožní využívání objektu pro vznik nového komunitního centra, které se zaměří na podporu osob sociálně vyloučených a osob ohrožených a sociálním vyloučením.
Žadatel:Městská část Praha 14
Partner:-
Výše schválené podpory:7 333 351,20 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení realizace: 1. 2. 2017
Datum ukončení realizace: 31. 12. 2017

WWW:https://www.praha14.cz/

Projekt je zaměřený na rekonstrukci objektu panelového domu č.p. 626 na ul. Kardašovská. Jedná se o změnu dispozičního řešení vnitřních prostor, jejichž úprava je zaměřena na využití pro sociálně zaměřené aktivity a vzdělávání. Rekonstrukce vnitřních dispozic umožní vznik nového komunitního centra, které bude poskytovat aktivity zaměřené na posilování místní sociální soudržnosti a sociálního začleňování.