Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

Komunitní centrum Karlín

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000138
Zaměření projektu:Organizace „Volonté Czech o.p.s.“ - ve spolupráci s partnerem projektu „Centrem integrace dětí a mládeže, z.s.“ a dalšími karlínskými organizacemi reaguje na zjištěné potřeby primární cílové skupiny v dané oblasti, kterou jsou děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci včetně rodin s jedním rodičem samoživitelem, mladí obyvatelé Karlína, potažmo území celého města Prahy, osoby ohrožené závislostním chováním, rozpadem a dysfunkčností vlastní rodiny, osoby se zdravotním postižením, včetně duševně nemocných a rovněž tak senioři. K naplnění daného účelu organizace přichází s programem komunitní práce zacíleným na uvedené sociálně ohrožené skupiny obyvatel se zaměřením na posílení jejich sociálních kompetencí a vzájemnou integraci.
Žadatel:VOLONTÉ CZECH, o.p.s.
Partner:Centrum integrace dětí a mládeže, z.s., Městská část Praha 8
Výše schválené podpory:1 836 135
Harmonogram:

Termín zahájení: 1. 4. 2017
Termín ukončení: 31. 12. 2018

WWW:www.volonte.cz

Vznik „Komunitního centra Karlín“ pod záštitou městské části Praha 8 představuje nový stupeň zapojení a spolupráce občanů této městské části v oblasti sociálně komunitní práce.