Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Komunitní centrum Sluneční dům

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000168
Zaměření projektu:Projekt podpoří vznik kulturně komunitního centra a to za účelem předcházení sociálního vyloučení uvedené skupiny obyvatel. Ve svém důsledku tak povede k posilování místní sociální soudržnosti a to prostřednictvím rozličných aktivit. Cílem daného projektu je prevence sociálního vyloučení osob se zdravotním postižením a osob ohrožených sociálním vyloučením a jejich zapojování do života místní komunity.
Žadatel:Sluneční domov, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 468 720,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://slunecnidomovkc.mozello.cz/

Činnost „Komunitního centra Sluneční dům“ se zaměří jak na osoby se zdravotním postižením, včetně osob duševně nemocných a rovněž tak na osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené, včetně obyvatel městské části Praha 14 – Dolní Počernice.