Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Kultura na dotek

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000340
Zaměření projektu:Projekt podpoří kompetence pedagogů pro působení na SŠ s jazykovou a kulturní heterogenitou žáků. Čtyři pražské SŠ si vytvoří a v praxi ověří vlastní Strategický plán multikulturní výchovy (MKV). Žáci SŠ budou zapojeni do aktivizačních forem výuky MKV v rámci celoročního projektu Příběhy v obrazech ve výuce i mimo ni. Pedagogové SŠ absolvují cyklus mediačních workshopů k rozšíření profes. Kompetencí pro zvládání interkulturního konfliktu a realizaci projektů pee-mediace ve třídách.
Žadatel:Somatopedická společnost, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:4 523 530,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://www.somspol.cz/

Hlavním cílem je nabídnout pražským středním školám pomoc v rozvoji svých podmínek pro inkluzivní vzdělávání a MKV. Aktivity projektu podpoří pedagogy v oblasti strategického plánování a zavádění principů MKV do vzdělávacích programů škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro mediátorské zvládnutí interkulturního konfliktu na SŠ jejich přípravou v cyklu mediačních workshopů.