Realizované projekty

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***   Dne 21. června 2017 byla vyhlášena výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Meze svobody

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000073
Zaměření projektu:Projekt Meze svobody je koncipován jako komplexní práce s pedagogy a žáky. V programech se díváme na problémy pochopení demokracie a lidských práv, a to zejména v kontextu náboženství v jeho běžných a extrémních projevech. Pedagogové mají v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků možnost pochopit různé náboženské projevy a zjednodušit inkluzi znevýhodněných žáků, žáci sami nacházejí dilemata, kterým je společnost vystavena, mluví s odborníky a hledají v rámci vrstevnického vzdělávání možné přístupy k řešení.
Žadatel:Asi-milovaní
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):4 174 125 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.moznosti-demokracie.cz

– Inkluze a začlenění dětí z různého prostředí a snížení předsudků obecně o náboženství a religionizitě.
– Posílení znalostí a kompetencí učitelů v práci s náboženskými tématy, odborný základ k reakcím na aktuální a společenskou situaci, získání kompetencí k samostatnému vytváření lekcí, kompetencí k vytváření preventivních programů a řešení krizových situací.
– Pochopení principů demokracie a lidských práv žáky a schopnost aplikovat je na reálné situace.
– Vytváření občanských kompetencí žáků.
– Posílení prezentačních dovednosti žáků a podpora vrstevnického vzdělávání.
– Pedagogové i žáci: kritické hodnocení společenských jevů a práce se zdroji a mediálními zprávami.
– Vytvoření podpůrné sítě pedagogů a neziskových organizací.