Realizované projekty

   ***      ***      ***   Upozorňujeme příjemce na novou verzi tabulek Obvyklých platů a mezd a Obvyklých cen zařízení a vybavení ZDE   ***   

Modernizace multimediálního centra

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000523
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na modernizaci centra a sítě, která by odpovídala dnešním nárokům na výuku. Centrum bude modernizováno ve vazbě na klíčové kompetence přírodní vědy a bude sloužit žákům i pedagogům školy. Multimediální centrum a ostatní učebny s připojením na internet zefektivňují prostřednictvím sdíleného zvuku a obrazu výuku, umožňuje jednotný přístup s ohledem na individuální potřeby jednotlivých žáků, rozšiřuje způsoby výuky o interaktivní komunikaci u jednotlivce a to jak vizuálně, tak zvukově (mluveným slovem a poslechem). Zavedení moderních prvků vizualizace, digitalizace a poslechu do výuky povede k zatraktivnění výuky, zvýšení zájmu žáků a umožní jednotný přístup s ohledem na individuální potřeby jednotlivých žáků, což povede k prohloubení inkluzního přístupu na škole. To povede k dosažení rovného přístupu ke vzdělání nejen mezi žáky na škole, ale také v rámci regionu Praha, příp. ČR a EU. Zároveň dojde k zatraktivnění výuky pro žáky a učitele, což bude mít význam ve zvýšení konkurenceschopnosti školy a její zatraktivnění. Potřebné aktivity jsou zapotřebí z důvodu udržení standardu výuky pro žáky, ale také pro pedagogy.
Žadatel:Gymnázium, Praha 8, U Libeňského zámku 1
Partner:-
Výše schválené podpory:2 454 257,48 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 01.06.2018
Datum ukončení projektu: 30.11.2018

WWW:www.gulz.cz

Cílem projektu je zlepšení technického zázemí a vzdělávacích služeb. Zkvalitnění vzdělávání na gymnáziu bude uskutečněno pomocí modernizace multimediálního centra a rekonstrukce a dobudování pokrytí internetem v celé budově ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce. Cílem je také zohledňovat individuální potřeby žáků a dosáhnout rovného přístupu ke vzdělávání.