Realizované projekty

Posunutí vyhlášení výzev č. 51 a 52 (PO4)   ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3)   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. ledna 2019 schválilo poskytnutí podpory druhému projektu předloženého v rámci 42. výzvy.   ***   Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+, více informací ZDE   ***   

Modernizace přírodovědné a jazykové učebny na ZŠ TGM Praha 7

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000470
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na modernizaci 2 učeben na ZŠ TGM Praha 7, Ortenovo nám. 34. Projekt vychází z reálné potřeby zajistit konkurenceschopné podmínky pro moderní výuku cizích jazyků a přírodních věd. Cílem projektu, očekávaným dopadem, je bezesporu zvýšení kvality základního vzdělávání. Tento cíl zcela reflektuje specifický cíl výzvy č. 20 a je s ním plně v souladu.
Žadatel:Základní škola T. G. Masaryka Praha 7, Ortenovo náměstí 34
Partner:-
Výše schválené podpory:2 457 720,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:zstgm7.tyger.cz

Cílem projektu je zajistit konkurenceschopné podmínky pro moderní výuku cizích jazyků a přírodních věd. Projekt usiluje o vytvoření motivujícího edukačního prostředí, odpovídajícího současným požadavkům a nárokům žáků.