Realizované projekty

Posunutí vyhlášení výzev č. 51 a 52 (PO4)   ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46, 47 a 53 (PO3)   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 24. ledna 2019 schválilo poskytnutí podpory druhému projektu předloženého v rámci 42. výzvy.   ***   Aktualizace pokynů pro evidenci podpory poskytnuté účastníkům projektů v IS ESF 2014+, více informací ZDE   ***   

Modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_036/0000526
Zaměření projektu:V rámci projektu je řešena modernizace učebny fyziky, kde dojde k pořízení moderních výukových pomůcek pro praktickou výuku a nového nábytkového vybavení. Součástí projektu je také modernizace jazykové učebny, kde dojde k dodávce a instalaci zařízení sloužící k moderní interaktivní výuce. U všech těchto učeben bude v rámci projektu zajištěna také odpovídající konektivita.
Žadatel:Základní škola, Praha 4, Na Chodovci 54
Partner:-
Výše schválené podpory:2 418 389,55 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 5. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.zsnachodovci.cz

Cílem projektu je posílení rovného přístupu ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře a rozvíjení klíčových kompetencí žáků prostřednictvím modernizace učebny fyziky a jazykové laboratoře.