Realizované projekty

MŠ Konstantinova Praha

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001284
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách,vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 96 žáků - počet dětí/žáků s OMJ na škole (pro které je podpora plánována):12. Projekt má tři základní linie: 1. Kvalitní příprava dětí s OMJ navštěvujících MŠ Konstantinova na docházku do české základní školy. 2. Seznamování dětí i rodičů v přirozeném prostředí mateřské školy s kulturními odlišnostmi, vedoucímu k jejich porozumění a přijetí různorodosti jako základu tolerantní společnosti. 3. Vytvoření funkčního prostředí komunity, ve které spolu společně pedagogové i rodiče řeší problematické situace spojené s jazykovou barierou.
Žadatel:Mateřská škola, Praha 4, Konstantinova 1480
Partner:-
Výše schválené podpory:585 876,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.mskonstantinova.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které si škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Hlavním cílem projektu je upevnit funkční multikulturní prostředí mateřské školy, které vytváří platformu pro kvalitní systém vzdělávání dětí a zároveň místo pro setkávání a spolupráci komunity rodičů a přátel mateřské školy.