Realizované projekty

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Multikulturalita na Slovanském gymnáziu

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000082
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na podporu inkluzivního vzdělávání a rozvoje studentů a pedagogů Slovanského gymnázia v multikulturním prostředí se zaměřením na přibližování a propojování odlišných prostředí, která formují či formovala naše studenty. Navržené aktivity reagují na prakticky zažívané situace, doplňují vzdělávací osnovy, aktivně zapojují všechny aktéry vč. rodinných příslušníků a umožňují posouvat hranice interkulturního rozvoje i vnímání studentů a pedagogů nad rámec školního prostředí.
Žadatel:1. Slovanské gymnázium a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Partner:ne
Výše schválené podpory (Kč):3 237 000 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 2. 5. 2016
Datum ukončení projektu: 31. 5. 2018

WWW:www.slovgym.cz

Cílem Slovanského gymnázia je vzdělávat, vychovávat a připravovat pro další život studenty, kteří budou schopni samostatně a informovaně vytvářet, plánovat a realizovat své další působení ve společnosti a světě. Naším posláním je vychovávat takové mladé lidi, kteří, mimo jiné, nebudou hodnotit ostatní podle jejich původu či mateřského jazyka, ale především na základě vzájemného dialogu.
K tomu je nezbytné jak intenzivní a konzistentní zprostředkování vhodného prostředí, tak podpora formou poskytování informací, rozvíjení kreativního myšlení a vzájemné spolupráce.

Projekt si klade tyto cíle:
– podpořit v rámci tříd realizaci projektů, aktivit a činností, směřujících ke vzájemnému poznávání, symbioticky při naplňování vzdělávacích osnov s přesahem do sociokulturní roviny;

– vždy s důrazem na společný cíl a přidanou hodnotu spolupráce v heterogenním týmu prohloubit zájem o získávání znalostí o vlivu historického, kulturního či politického vývoje na současnou společnost;

– nacházet společné paralely a vnímat současný svět jako globální prostor z pohledu hledání spojujících zájmů, nacházení překvapivých spojení, vazeb, inspirací, vedoucích k vědomí, že rozmanitost je cestou k růstu, že vzdělání, v podobě znalostí, osobní zkušenost a otevřenost bez předsudků je zdrojem veškerého dalšího rozvoje a poznání;

– naučit studenty vytvářet vlastní zkušenosti a názory, vyhledávat relevantní informace, zohledňovat pluralitu názorů a postojů, stavět na nich své závěry a představy o světě a jejich roli v něm;

– neocenitelné zkušenosti našich pedagogů, dlouhodobě profesně působících v multikulturním prostředí, přetavit ve zdroj inspirace pro další účastníky, aktivně působících na poli vzdělávání, rozvoje, podpory integrace.