Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

Multikulturní šablony pro MŠ DUHA

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001161
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována): 11. Projekt nabídne pedagogům jedinečnou zahraniční zkušenost pro přenos dobré praxe. Zároveň umožní odstranit jazykové bariéry přímo během výuky pomocí personální podpory. Cílem je tedy další kvalitativní posun v otázce prevence negativních jevů způsobených odlišnostmi mezi dětmi a případným stresem, který může vyplývat z omezené možnosti dorozumět se v kolektivu. Zároveň projekt samozřejmě cílí na profesní rozvoj pedagogů a získání nových podnětů a inspirace pro jejich práci, která vyžaduje při práci s touto cílovou skupinou maximální profesionalitu.
Žadatel:Mateřská škola se speciálními třídami DUHA Praha 5 - Košíře, Trojdílná 1117, příspěvková organizace
Partner:-
Výše schválené podpory:713 186,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 05. 2020

WWW:www.skolkaduha.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem je podpořit schopnost kooperace pedagogů s rostoucím trendem počtu dětí s OMJ. Žadatel dlouhodobě pracuje s dětmi s odlišným mateřským jazykem, vzhledem ke specificitě své lokality.