Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

Multikulturní šablony pro ZŠ Kořenského

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001230
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy: 367 - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována): 45. Projekt počítá s účastí pouze ZŠ, nikoliv přidružené MŠ. Projekt nabídne pedagogům jedinečnou zahraniční zkušenost pro přenos dobré praxe. Zároveň projekt cílí na profesní rozvoj pedagogů a získání nových podnětů a inspirace pro jejich práci.
Žadatel:Základní škola a mateřská škola Praha 5 - Smíchov, Kořenského 10/760
Partner:-
Výše schválené podpory:365 840,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.zskorenskeho.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem je podpořit schopnost pedagogů ZŠ Kořenského vypořádat se s rostoucím počtem žáků s OMJ. Žadatel vzhledem ke své lokalitě dlouhodobě pracuje s žáky s odlišným mateřským jazykem. Zapojení do projektu by mělo pedagogům pomoci v dalším zkvalitňováním výuky jak příslušných předmětů, tak i v současném rozvoji multikulturality školy.