Realizované projekty

Naše Evropa

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000819
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na personální podporu školy, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, na projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí školy. Celkový počet dětí/žáků školy: 164 - počet dětí/žáků s OMJ na škole: 20
Žadatel:Mateřská škola, Praha 4, V Benátkách 1751
Partner:-
Výše schválené podpory:789 705,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.ms-benatky.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).