Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Na naší školní a životní dráze startujeme společně v Podolí v Praze

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000292
Zaměření projektu:Cílem projektu je - zvýšit kompetence žáků pro posílení inkluze v Základní škole Nedvědovo nám. v Praze 4 vytvořením 6 nových vzdělávací programů, které budou implementovány do školního vzdělávacího programu a stanou se tak součástí běžné výuky ve škole, změna ŠVP proběhne do konce realizace projektu, - podpořit integraci dětí s OMJ do většinové společnosti nejen v Základní škole Nedvědovo nám. ale zapojit i jejich rodiče v širším kontextu komunity v okolí školy, a to organizací mimoškolních a neformálních aktivit - Společné vaření - poznáváme kuchyni našich spolužáků, Vrstevnické vzdělávání - žáci z majoritní populace se stanou průvodci žáků s OMJ - půjde o pravidelnou aktivitu, na konci projektu očekáváme zlepšení prospěchu žáků s OMJ a jejich sociálního statusu ve třídě.
Žadatel:Základní škola Nedvědovo náměstí
Partner:-
Výše schválené podpory:6 106 823,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2019

WWW:http://www.zs-podoli.cz/

Cílem projektu je vytvořit proinkluzivní prostředí ve škole v Praze 4 v Podolí, a to zejména podporou začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem, jejichž počet se rok od roku zvyšuje.