Realizované projekty

Odborná příprava průvodců demokratickou kulturou pro školy

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000664
Zaměření projektu:V první fázi projektu shromáždíme know-how ze zahraničních i domácích zdrojů a vytvoříme 44hodinový akreditovaný vzdělávací kurz. V rámci něj pak vyškolíme 15 specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu ve školách (tzv. průvodců). Absolventi kurzu osvědčí nově nabyté dovednosti v závěru projektu během pilotáže dovedností - v rámci tzv. letní školy pro učitele a ředitele - a po skončení projektu během praxí na základních, středních či vyšších odborných školách v Praze. Vyškolení specialistů, kteří budou škole k dispozici jako průvodci celým procesem zavádění konceptu CDC, respektuje fakt, že tato pro školu často zásadní změna vnímání vzdělávacího procesu a jeho cílů může vyžadovat hodně vysvětlování, vnitřních diskuzí a vyjasňování mezi všemi zainteresovanými aktéry (vedení školy, učitelé, žáci, rodiče). Průvodce seznámí vedení školy a učitele s konceptem CDC - aby jej vzali za svůj, aby pochopili, že se může jednat o podstatnou změnu v přístupu, která ovšem neznamená nutnou změnu všeho, co se ve škole dosud dělo. Řada dosavadních aktivit může k demokratické kultuře školy přirozeně přispívat anebo představuje zatím nevyužité příležitosti. Průvodce může být škole nadále k dispozici pro vyhodnocení a aktualizaci plánu.
Žadatel:Univerzita Karlova
Partner:-
Výše schválené podpory:2 726 992,75 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projeku: 1. 9 .2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

WWW:www.cuni.cz

Cílem projektu je 15 vyškolených specialistů, tzv. průvodců demokratickou kulturou pro školy. Průvodci jsou vybaveni potřebnými znalostmi, dovednostmi, zkušenostmi a porozuměním potřebným k tomu, aby po skončení projektu mohli podporovat rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu Rady Evropy (CDC ) přímo na konkrétních školách. Splněním cíle dojde k naplnění potřeby posílit kapacitu a odbornost ve vztahu k demokratické kultuře v prostředí pražských škol.