Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 25. 5. 2020 ZDE   ***   

Odpolední klub pro inkluzi

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000063
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na inkluzi prostřednictvím neformálního vzdělávání a sdružování dětí prostřednictvím tématu dva. V rámci projektu poběží odpolední klub pro děti, exkurze, letní tábory. V rámci těchto aktivit se budou setkávat děti cizinců se kterými jako žadatel dlouhodobě pracujeme s dalšími dětmi, kterým bude klub i další aktivity nabídnut. Veškeré aktivity projektu budou zaměřeny jednak inkluzivně a jednak na rozvoj sociálních kompetencí daných rámcovými vzdělávacími plány škol.
Žadatel:Poradna pro integraci, z. ú.
Partner:
Výše schválené podpory:5 020 750,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 7. 2016

WWW:www.p-p-i.cz

Cílem projektu je rozvíjet kompetence žáků v návaznosti na rámcové vzdělávací programy (sociální a personální kompetence, občanské kompetence, udržitelný rozvoj, vztah k místu, multikulturní kompetence a další) v rámci volnočasových aktivit a to v inkluzivním kolektivu sestaveném z dětí cizinců i dětí z většinové společnosti.