Realizované projekty

Rada hl. m. Prahy dne 26. srpna 2019 schválila navýšení alokace 51. výzvy: ZDE   ***   

Podej mi ruku

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001215
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) je 70 - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována) je 9.
Žadatel:Církevní mateřská škola Studánka
Partner:-
Výše schválené podpory:342 288,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.cms-studanka.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).