Realizované projekty

Podpora inkluze v CMŠ Srdíčko

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001260
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen personální podporu školy, přímou podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podporu inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017) 119 žáků - počet dětí/žáků s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována) 8.
Žadatel:Církevní mateřská škola Srdíčko
Partner:-
Výše schválené podpory:653 907,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 11. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.cms-srdicko.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem je zvýšit kvalitu vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti, posílit personální podporu, dvojjazyčný asistent pedagoga, začlenit lépe děti s odlišným mateřským jazykem, podpořit toleranci odlišných kultur, rozvíjet komunikaci, sdílení zkušeností a dobré praxe školy s rodičovskou veřejností, skupinově vzdělávat pedagogický sbor, nabytí nových zkušeností pedagogických pracovníků v zahraniční hostitelské škole.