Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

Podpora inkluzivního prostředí v ZŠ waldorfská

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001225
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí školy je (platný k 09/2017) - 224 - počet dětí s OMJ na škole (případně počet dětí/žáků s OMJ, pro které je podpora plánována) - 10. Poskytnutí dočasné personální podpory základní škole a žákům s OMJ prostřednictvím činnosti dvojjazyčného školního asistenta po dobu 24 měsíců (asistent bude zaměstnán na 1,0 úvazek po dobu 18 měsíců a na 0,5 úvazek po dobu zbylých 6 měsíců, proto byla tato šablona zvolena 42x), - 2x realizace jednorázového třídního projektu pro 1 třídu v délce 45 min., - 2x realizace 4 hodinového bloku projektové výuky pro 1 třídu v délce 45 min., - vzdělávací a osobnostní rozvoj pedagogických pracovníků školy v rozsahu 8 hod., - rozvoj spolupráce a sdílení dobré praxe ZŠ s rodiči žáků, - podpora komunitního charakteru školy díky organizaci komunitně osvětového setkání v délce 2 hodin.
Žadatel:Základní škola waldorfská, Praha 5 - Jinonice, Butovická 228/9
Partner:-
Výše schválené podpory:970 766,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.waldorfska.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ).