Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

Podpora multikulturního vzdělávání

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000883
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, přímá podpora dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy 107 - počet dětí/žáků s OMJ na škole 20, plánována pro 10.
Žadatel:Mateřská škola Matěchova, Praha 4, Halasova 1069
Partner:-
Výše schválené podpory:598 882,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.clovekvtisni.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). V rámci projektu máme v plánu využít personální podporu dvojjazyčného asistenta a v rámci vzdělávání využít možnosti zahraničních stáží, kde pedagogové získají větší zkušenosti s odlišnými kulturními zvyky a přístupem k vzdělávání.