Realizované projekty

Poznejme společně svět kolem nás

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0000858
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na personální podporu škol, přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů / zákon. zástupců ve školách, projektovou výuku, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy. 418 - počet dětí/žáků s OMJ na škole: 38, plánováno pro 25.
Žadatel:Mateřská škola 4 pastelky, Praha 4, Sedlčanská 14
Partner:-
Výše schválené podpory:1 540 536,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.4pastelky.cz

Cílem projektu je podpora dětí s OMJ, jejich rychlejší adaptace a začlenění do školního kolektivu. Z tohoto důvodu byla zvolena aktivita dvoujazyčného školního asistenta. Aby byla podpora opravdu účelná, je plánováno podpořit pedagogy formou DVPP pro práci s dětmi s OMJ a zahraničních stáží. Získané poznatky budou implementovány nejen do samotné výuky, ale budou také předávány formou besed s rodiči, nebo komunitně osvětových setkání.