Pro žadatele

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Tato sekce obsahuje nejčastější dotazy žadatelů a současně již námi vypracované odpovědi. Otázky jsou tematicky rozdělené do skupin a odpověď se otevře po kliknutí na konkrétní dotaz.

Práce se systémem ISKP14+

V ISKP14+ je nutno vybrat typ podání žádosti o podporu – volím automatické nebo ruční?

Zde doporučujeme zvolit ruční podání. V případě ručního podání máte kontrolu nad podáním žádosti. Poté, co ji finalizujete a podepíšete, ji musíte podat ručně. V případě automatického podání je žádost po podepsání odeslána automaticky a již nebudete mít možnost finalizaci stornovat, např. v případě, že byste potřebovali doplnit něco, na co jste zapomněli atp. Na druhou stranu, výhodou automatického podání je, že když žádost podepíšete ještě před zahájením příjmu žádostí, v den zahájení se žádost sama odešle a nehrozí, že byste ji zapomněli podat.

Jsou v ISKP14+ čestná prohlášení žadatele generována automaticky? Je třeba vytvořit ručně čestná prohlášení partnerů?

Čestné prohlášení nevypisujete ručně, doplní se automaticky po kliknutí. Ručně musíte pouze zaškrtnout checkbox, kde s prohlášením souhlasíte. Podpis žádosti všemi zúčastněnými (žadatelem a případně partnery) dokládá souhlas se všemi čestnými prohlášeními.

Co mám vyplnit v ISKP14+ v záložce „Účty subjektu“ v předčíslí ABO, když žádné nemám?

Prosím vyplňte nulu. Až následně budete moci vyplnit ostatní údaje.

Co to znamená ISKP14+ tlačítko „export standardní“?

Prostřednictvím tlačítka „export standardní“ jsou data (týkající se např. rozpočtu, dokumentů) ze systému ISKP přenesena do souboru formátu.xlsx (Excel).

Na záložce „Umístění“ v ISKP14+ mám vyplnit místo realizace a místo dopadu. Nedaří se mi vybrat území.

Ideálně zvolte v možnostech výběru kraj. Po kliknutí na tlačítko „Kraj“ se vám zobrazí seznam, ze kterého vyberte Hlavní město Praha (kód kraje CZ010) a šipkou vedle seznamu ho přesuňte do seznamu vpravo. Poté stiskněte tlačítko „Uložit a zpět“.

Co mám vyplnit v ISKP14+ jako skutečné datum zahájení v projektu na záložce „Projekt“?

Pokud projekt ještě není v realizaci, prosím vyplňte stejné datum jako je předpokládané datum zahájení.

V ISKP14+ v záložce „Adresy subjektu“ je povinné pole „www“. Nevím, co mám vyplnit, když nemám www.

Prosím vyplňte „NR“ (není relevantní).

Které indikátory mám v ISKP14+ vyplnit?

V horní části obrazovky „Indikátory“ prosím klikněte na všechny záznamy a případné další (například ty, které nejsou povinné pro všechny, ale jen pro některé skupiny aktivit u výzvy 4.1) vyberte v číselníku po kliknutí na tlačítko nový záznam“. To, které indikátory máte vyplnit, je stanoveno v příslušné výzvě.

V záložce ISKP14+ „Specifické cíle“ je stanoven jen jeden specifický cíl. Není mi jasné, co mám vyplnit do pole „Procentní podíl“.

Pokud je na výzvě stanoven jen jeden specifický cíl, prosím vyplňte číslo 100.

Nedaří se mi v ISKP14+ vyplnit data výchozí/cílové hodnoty v záložce „Indikátory“. Co s tím?

Číselníky s daty se zpřístupní k vyplnění až poté, co vyplníte a následně uložíte výchozí/cílovou hodnotu indikátoru. Prosím, zkuste to znovu.

K čemu slouží checkbox „Doložený soubor“ na záložce „Dokumenty“ – v jakém případě ho mám vyplnit?

Obecně existují v případě projektů financovaných z evropských fondů dva druhy přikládání souborů: soubor lze buď přiložit přímo do aplikace IS KP14+ a následně potvrdit jeho platnost elektronickým podpisem (stiskem pečetě vedle položky Soubor), nebo může žadatel v případě listinného typu přílohy zaškrtnout checkbox „Doložený soubor" a uvést „Odkaz na umístění dokumentu“ (na www nebo ve složce žádosti). V případě OP PPR však přikládání listinných příloh není relevantní, jelikož všechny dokumenty musí být přiloženy v elektronické podobě přímo k elektronické žádosti. Proto prosím checkbox „Doložený soubor“ nevyužívejte a do pole „Odkaz na umístění dokumentu“ vyplňte „NR“ (není relevantní).

Jak lze fyzicky propojit komunitní centrum a sociální podnik? A jak by se v takovém případě měly oddělit náklady?

V rámci výzvy č. 18 je možná kombinace aktivit, tzn. aktivity Podpora aktivizace komunitního života a aktivity Podpora sociálního podnikání. Náklady na jednotlivé typy aktivit je však v žádosti nutné jasně odlišit, například prostřednictvím popisu klíčových aktivit. Z popisu klíčových aktivit musí být také zřejmé, které aktivity spadají do aktivity Podpora komunitního života a které do aktivity Podpora sociálního podnikání. Pokud tato podmínka nebude v žádosti o podporu splněna, bude taková žádost vyřazena z procesu hodnocení v průběhu hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Může jeden žadatel předložit více žádostí do stejné výzvy?

Ve výzvě 4.2 není počet žádostí od jednoho žadatele omezen.

Nemáme k dispozici scan na větší formát než A3. Stačí přiložit pouze scan první strany s razítky a další části projektové dokumentace jako PDF?

Bohužel nestačí. Lze vložit fotografii projektové dokumentace.

Akceptujete u rozpočtu stavebních výdajů projektu jen ceník URS a RTS?

Ano.

V jakém stupni rozpracování přikládáme v 19. výzvě projektovou dokumentaci? Musí být stavební povolení nebo stačí oznámení o zahájení stavby?

V době podání žádosti předkládáte rozpracovanou projektovou dokumentaci včetně vyjádření stavebního úřadu, v jakém režimu bude stavba realizována. (pokud není k dispozici žádost o stavební povolení či již vydané SP). Stavební povolení stačí předložit až před podpisem smlouvy o financování.

Jaké náklady se vkládají do nulové varianty?

Nulová varianta = scénář bez projektu - představuje vývoj jednotlivých veličin (příjmů a výdajů) po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt nebyl realizován. Pokud vzniká zcela nový provoz, jsou výdaje a příjmy 0 Kč a není potřeba je vyčíslovat, stačí slovně komentovat tento stav.

Jsou náklady včetně DPH?

Ano, náklady v projektu jsou včetně DPH.

Jak vyplňovat nulovou variantu, když úplně začínám? Mám to popsat slovy?

Ano, pokud začínáte, popište důkladně svůj záměr slovy.

Jak vyplňovat nulovou variantu, pokud já začínám, ale partner již něco provozuje?

Pokud vy jako žadatel začínáte, popište důkladně nulovou variantu slovy, neboť provoz partnera se projektu netýká a vy nemáte na co navazovat.

Je CBA spojeno s každou výzvou?

CBA je vyžadováno u většiny investičních výzev a tento požadavek je vždy uveden ve výzvě.

Pokud popisuji klíčovou aktivitu včetně finančních nákladů, převede se tento údaj do rozpočtové tabulky?

Ne, údaje z textové části v systému MS2014+ se nepřevádějí do ekonomické části žádosti. Rozpočet projektu musíte vyplnit zvlášť.

Co je to autorizovaná konverze?

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby. Tuto službu provádí Czech POINT na poště. Postup konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat, zvolí formu výstupu – CD/DVD nebo možnost zaslání do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej nejpozději do 3 dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Existuje HELPDESK pro nový systém?

Své požadavky můžete psát na email: iskp.opppr@praha.eu. Uvádějte prosím své jméno, kontakt na vás, v ideálním případě printscreeny problému a hash projektové žádosti.

Zpracovává se CBA i pro neinvestiční projekty?

Ne, modul CBA se zpracovává jen pro investiční projekty.

Pravidla pro žadatele a příjemce

Podle jaké verze Pravidel pro žadatele a příjemce se má žadatel při podávání žádosti o podporu řídit?

Žadatel se řídí verzí, která je platná v okamžiku, kdy podává žádost o podporu.

V Pravidlech pro žadatele je uveden limit 1,0 úvazku pro zaměstnance (bez ohledu na druh pracovního poměru) – tento limit se aplikuje u konkrétního zaměstnavatele bez ohledu na to, zda zaměstnanec pracuje jen v projektech hrazených z ESF nebo jeho práce placená z jiných zdrojů?

Limit platí pro všechny pracovněprávní vztahy zaměstnance u žadatele a případně partnera, tj. i pracovní smlouvy/dohody mimo projekt.

Co znamená formulace „v případě 4 konkrétních činností“ v tabulce 3.5 „Míra podpory u nestátních neziskových organizací“ u výzev 4.1, 4.2 a 4.3?

Zde se odkazuje na dokument Ministerstva financí – Pravidla spolufinancování, viz http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/495ea682-77ab-4053-a231-29550d532418/Pravidla-spolufinancovani-evropskych-fondu-v-PO-2014-2020.pdf. Pro Prahu je relevantní kapitola 5.2.

Co jsou to individuální projekty?

Individuální projekty jsou běžné „grantové projekty“.

Nerozumím výběru dodavatele – pokud je zakázka pod 400 000 bez DPH, znamená to, že není třeba soutěžit? Jak dodržím zásadu transparentnosti?

Znamená to, že není třeba provádět zadávací/ výběrové řízení dle Pravidel OP PPR a následně uzavírat smlouvu. Nicméně je stále nutné zachovat auditní stopu, tzn. evidovat průzkum trhu, který vedl k výběru dodavatele. Tímto bude dodržena i zásada transparentnosti.

Co je to bagatelní podpora? Kdy lze osobu v projektech financovaných z ESF vykázat jako podpořenou?

Novinkou ve srovnání s OPPA je, že v OP PPR je účastníkem/podpořenou osobou z hlediska indikátorů pouze osoba, která:
a) získala v daném projektu podporu v rozsahu minimálně 20 hodin v případě projektů v rámci PO3 OP PPR nebo minimálně 40 hodin v případě projektů v rámci PO4 OP PPR (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu) a zároveň
b) alespoň polovina z tohoto minimálního rozsahu (tj. 10, resp. 20 hodin) podpory, kterou osoba v daném projektu získala, nemá charakter elektronického vzdělávání.
Příjemce vede evidenci o všech osobách, které byly zapojeny do projektu. U osob, u nichž podpora zatím nepřekonala/nepřevýšila limit bagatelní podpory, nejsou tyto záznamy brány v potaz při stanovení počtu dosažených indikátorů.

Jaká se vztahuje na projekty předložené ve výzvě č. 6 doba udržitelnosti?

Z hlediska udržitelnosti platí, že po ukončení realizační (investiční) fáze projektu navazuje doba udržitelnosti, po kterou musí být udrženy výstupy projektu. Doba udržitelnosti se liší podle velikosti organizace žadatele. Pro malé a střední podniky platí doba udržitelnosti 3 roky a pro velké podniky 5 let. O zajištění udržitelnosti projektu podává příjemce po celou dobu udržitelnosti Zprávy o udržitelnosti projektu, a to vždy za každých uplynulých 12 měsíců. Podrobněji viz Pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 11.4.

Je možné z projektu ve výzvě č. 6 hradit mzdy cílové skupině?

Mzdové příspěvky cílové skupině, tj. mzdové náklady na klienty projektu, refundace mzdových příspěvků třetím osobám, není možné z projektu předloženého ve výzvě č. 6 hradit. Tyto výdaje jsou způsobilé pouze pro projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu. Projekty předložené v rámci 6. výzvy budou spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jaké osobní náklady je možné z projektu v 6. výzvě hradit?

V této výzvě jsou způsobilé osobní náklady pouze na management a účetnictví projektu. Další osobní náklady, než ty, které jsou uvedené v limitu 7%, nejsou v této výzvě způsobilé. V době realizace projektů (tj. v investiční fázi) budou sociální podniky či chráněná pracoviště teprve vznikat. Samotný provoz spadá převážně až do doby udržitelnosti projektu a v rámci udržitelnosti už si provoz, a tedy i mzdy pracovníků podniku, musí příjemce hradit z jiných zdrojů než z rozpočtu projektu.

Je možné v rámci projektu předloženého ve výzvě č. 6 nakoupit nemovitý majetek?

Ano, projekt však musí tvořit soubor ucelených aktivit, které povedou k dosažení plánovaných cílů, tzn. k založení funkčního sociálního podniku (či chráněného pracoviště), který bude mít upravené a vybavené prostory a nejpozději na konci realizace projektu zaměstná osoby z cílových skupin i další pracovníky na nově vytvořených pracovních místech; s tím, že počet obsazených pracovních míst musí odpovídat hodnotám indikátorů, které jste si pro projekt v žádosti stanovili (viz bod 4.3 textu 6. výzvy - indikátory 10400 a 10403).

Může být kupovaná nemovitost zatížena hypotékou, kterou původní majitel umoří z příjmu z prodeje nemovitosti?

Pokud žadatel vkládá do realizace projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo je tento majetek jinak právně zatížen (sem spadá i hypotéka), musí žadatel existenci takového závazku uvést a prokázat, že toto zástavní právo či jiný závazek vůči další straně neohrozí realizaci projektu (viz Pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 9.3.1.). Toto lze u hypotéky prokázat například tím, že budou předloženy výpisy z banky, z nichž bude zřejmé, že majitel nemovitosti hypotéku řádně splácí. Doporučujeme prověřit si, zda není aktuální majitel podmínkami banky, u níž hypotéku splácí, nějak limitován (fixační období apod.).

Jak bude u sociálního podniku posuzováno naplňování principu nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích?

U tohoto principu je potřeba vždy individuálně posoudit, jaké údaje jsou uvedeny v zakládacích dokumentech/dokladech o právní subjektivitě dané organizace, např. zda v řízení organizace převažují zástupci veřejné instituce, která sociální podnik založila, či zda mají zástupci veřejné instituce rozhodovací pravomoci a zda mohou fungování podniku ovlivňovat. Každá organizace by sama měla být schopna posoudit, zda princip nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích naplňuje či nikoli.

Jeden z principů sociálních podniků je ekonomický prospěch; jednou z jeho charakteristik je "alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech." Znamená to, že je nutné do sledování výnosů sociálního podniku zahrnout tržby celé organizace i v případě, kdy provozování sociálního podniku představuje jen jednu část z širší škály aktivit, kterým se organizace věnuje?

Neznamená. Tržby (a náklady) se sledují za oddělenou část organizace, tzn. pouze za sociální podnik. Podmínkou je oddělené vedení účetnictví.

Musí být prostory, které jsou předmětem projektu, ve veřejném vlastnictví?

Ano, tato podmínka platí pro výzvu č. 17. Výzvy č. 18 se podmínka netýká.

Je možné, aby principy sociálního podniku byly zpracované v jiných dokumentech než v dokladech o právní subjektivitě žadatele?

Tato varianta je možná pouze v případě, kdy není z objektivních důvodů prakticky možné do dokladů o právní subjektivitě principy sociálního podniku doplnit. Pak mohou být principy zpracované v jiném dokumentu (např. organizačním řádu), na který ale musí být odkaz v dokladech o právní subjektivitě. Současně doporučujeme tento dokument, obsahující principy sociálního podniku, zveřejnit na webových stránkách žadatele (resp. sociálního podniku) nebo ve veřejném rejstříku dle právní formy žadatele.

V jakém stavu rozpracovanosti v době předkládání žádosti o podporu musí být stavební povolení a projektová dokumentace?

Stavební povolení je možné předložit až k podpisu smlouvy o financování. V případě, že projekt byl již zahájen, resp. byla zahájena etapa, která obsahuje stavební práce, musí být doloženo pravomocné stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby atd. již k žádosti o podporu. Projektová dokumentace u staveb vyžadujících ohlášení nebo stavební povolení musí být doložena v rozsahu průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situace stavby a dokumentace objektů (viz příloha č. 1, příp. příloha č. 4 vyhl. č. 499/2006 Sb.).

Budou komunitní centra podpořená v rámci výzvy č. 17 zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis?

S největší pravděpodobností nebudou.

Jsou ve výzvě č. 17 způsobilé náklady na zpracování studie proveditelnosti?

Ano. Pro výzvu č. 17 platí, že náklady, které realizaci projektu předcházejí a jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné (tj. výdaje související s přípravou žádosti o podporu, např. výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace, zpracováním studie proveditelnosti, správní poplatky apod.), lze považovat za způsobilé.

Lze si v rámci zakázky na stavební práce do rozpočtu naplánovat náklady na vícepráce (tj. soutěžit s rozpočtovou rezervou)?

Tento postup není možný. Rezervy není možné považovat za způsobilé náklady.

Je možné v rámci vzniku či rozvoje komunitního centra vybudovat tělocvičnu v prostorách centra nebo například volejbalové hřiště na pozemku komunitního centra?

Není to možné, protože ve výzvě č. 17 není podporován vznik a rozvoj sportovišť, sportovních center apod. (to platí i pro výzvu č. 18). Ve výzvě č. 18 lze do projektu zaměřeného na komunitní centrum zahrnout pohybové aktivity, včetně sportovních, nicméně v rámci těchto aktivit nelze financovat vznik ani rozvoj jakékoliv sportovní infrastruktury. Naproti tomu vybavení, jež budou pro pohybové aktivity přímo užívat cílové skupiny osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a jež tak bude přispívat k jejich sociálnímu začleňování, může být v projektu pořízeno (např. míč, sportovní oblečení apod.).

Je možné vybudovat sociální byty přístavbou patra bytového domu?

Není to možné, pořízení bytů formou výstavby, ani nákupu není podporováno.

Musí být v projektu zaměřeném na sociální podnikání vykazovány příjmy?

Projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání budou realizovány v režimu de minimis, a proto se v těchto projektech nebudou příjmy vykazovat.

Spadá mzda manažera projektu v rámci výzvy č. 18 mezi nepřímé náklady?

Ano, jedná se o administrativní pozici.

Hrozí příjemci při neplnění nějakého z principů sociálního podniku sankce?

Principy sociálního podniku musí být v první polovině realizace projektu zavedeny do fungování podniku v souladu se sadou rozpoznávacích znaků pro integrační sociální podnik (sada je přílohou č. 2 výzvy č. 18). Pokud se tak nestane, bude se jednat o porušení podmínek výzvy, resp. Smlouvy o financování. Nedojde-li k nápravě, může mít tato situace finanční dopad.

Spadají projekty zaměřené na sociální podnikání do režimu de minimis?

Ano, takto zaměřené projekty budou realizovány v režimu de minimis. Podpora de minimis může být max. 200 tisíc EUR za 3 po sobě jdoucí roční účetní období. Maximální výše rozpočtu projektu zaměřeného na sociální podnik je výzvou č. 18 stanovena na 6 milionů Kč. Při zohlednění režimu de minimis je však pravděpodobné, že výše podpory na tento typ projektů bude reálně nižší (v závislosti na aktuálním měnovém kurzu v době uzavření Smlouvy o financování a také na míře čerpání podpory de minimis žadatelem v posledních 3 letech).

Jakým způsobem se bude dokládat způsobilost cílové skupiny?

V případě projektů financovaných z Evropského sociálního fondu mohou příjemci evidovat podpořené osoby / účastníky z řad cílových skupin v kartě účastníka. Karta účastníka je obdobou monitorovacího listu podpořené osoby, kterou příjemci znají z minulého programového období. Karta účastníka je určitou formou čestného prohlášení, podpořená osoba / účastník ji podepisuje a tím potvrzuje svoji příslušnost k cílové skupině, včetně územní způsobilosti. Formulář karty účastníka je v současné době připravován a bude brzy zveřejněn na www.prahafondy.eu.

Jaké náklady lze zahrnout do limitu 10 % způsobilých výdajů na úpravy okolí staveb, zahrad oplocení apod.?

Limit 10 % na úpravy okolí stavby, oplocení atd. se vztahují primárně na nezbytné úpravy, které budou bezpodmínečně nutné, aby podpořená zařízení péče o děti mohla být provozována. Limit se týká primárně aktivit skupiny A, B, C. Nejedná se o samostatnou aktivitu, ale o nezbytné související výdaje nutné pro uvedení zařízení/školky do provozu. Jsou tím myšleny spíše pískoviště či úpravy zahrad (herní prvky) ve školkách/ zařízení péče o děti nezbytné pro zajištění provozu.

Je možné do projektu zahrnout i cesty do zahraničí?

Pobyty v zahraničí je možné do projektu zahrnout, pokud je to nezbytné a odůvodněné. Lze podpořit i aktivity pro žáky v zahraničí, pokud to přispěje k rozvoji jejich občanských a sociálních kompetencí a zároveň pokud není možné takovou aktivitu zajistit v rámci ČR.

Může jeden žadatel předložit více žádostí do stejné výzvy?

Ve výzvě 4.2 není počet žádostí od jednoho žadatele omezen.

Může být v 19. výzvě podpořen objekt, který nyní nepůsobí jako MŠ, ale bude na MŠ přestaven?

To není možné, možné jsou pouze úpravy stávajících objektů MŠ.

Je do výstavby v rámci 19. výzvy zařazeno i vybavení objektu (např. kuchyně, šatny atd.)?

Navýšení kapacity kuchyně či šatny MŠ lze do projektu zařadit pouze dle poměru nově vytvořených kapacit k celkové kapacitě školky. Obecně platí, že budou financovány náklady přímo související s realizací vymezených skupin aktivit (staveb, přístaveb, rekonstrukcí atp.). Dále je možné hradit nákup zařízení a vybavení nezbytných k naplnění cílů projektu a jeho udržitelnosti vždy poměrně k nově vytvořeným kapacitám (nákup spotřebního materiálu není povolen).

Pokud provozujeme firemní školku a chceme ji rozšířit, můžeme podat žádost na úpravu budovy?

Lze podpořit firemní školu s podmínkou, že se v průběhu realizace projektu transformujete na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

V jakém stupni rozpracování přikládáme v 19. výzvě projektovou dokumentaci? Musí být stavební povolení nebo stačí oznámení o zahájení stavby?

V době podání žádosti předkládáte rozpracovanou projektovou dokumentaci včetně vyjádření stavebního úřadu, v jakém režimu bude stavba realizována. (pokud není k dispozici žádost o stavební povolení či již vydané SP). Stavební povolení stačí předložit až před podpisem smlouvy o financování.

Jak mám v průběhu realizace projektu doložit průzkum mezi dodavateli?

Průzkum může být ve formě kopie emailové korespondence, print screen webu dodavatele s uvedenou cenou, záznam hovoru apod.

Je pojištění způsobilý výdaj?

Ano, pojištění rekonstruované budovy je způsobilý výdaj.

Je možné dát alikvotní část bankovních poplatků do způsobilých výdajů?

Ano, alikvotní část bankovních poplatků je způsobilý výdaj.

Je zahájení projektu datum prvního výdaje?

Termín zahájení projektu je uveden ve smlouvě o financování. Časová způsobilost výdajů pro účely této výzvy je: výdaj lze pro účely této výzvy považovat za způsobilý, jestliže vznikl v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

Jsou náklady včetně DPH?

Ano, náklady v projektu jsou včetně DPH.

Jak vyplňovat nulovou variantu, když úplně začínám? Mám to popsat slovy?

Ano, pokud začínáte, popište důkladně svůj záměr slovy.

Jak vyplňovat nulovou variantu, pokud já začínám, ale partner již něco provozuje?

Pokud vy jako žadatel začínáte, popište důkladně nulovou variantu slovy, neboť provoz partnera se projektu netýká a vy nemáte na co navazovat.

Je CBA spojeno s každou výzvou?

CBA je vyžadováno u většiny investičních výzev a tento požadavek je vždy uveden ve výzvě.

Pokud popisuji klíčovou aktivitu včetně finančních nákladů, převede se tento údaj do rozpočtové tabulky?

Ne, údaje z textové části v systému MS2014+ se nepřevádějí do ekonomické části žádosti. Rozpočet projektu musíte vyplnit zvlášť.

Co je to autorizovaná konverze?

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby. Tuto službu provádí Czech POINT na poště. Postup konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat, zvolí formu výstupu – CD/DVD nebo možnost zaslání do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej nejpozději do 3 dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Zpracovává se CBA i pro neinvestiční projekty?

Ne, modul CBA se zpracovává jen pro investiční projekty.

Aktivity F ve výzvě č. 27 - indikátory - počítá se do kapacity a využívání komunitního centra i sekundární cílová skupina ostatní veřejnost?

V indikátoru 6 75 10 Kapacita služeb a sociální práce vykážete celkovou kapacitu komunitního centra; v tomto případě se nejedná o vykazování konkrétních osob. Budete znát kapacitu (kolika osobám v jeden okamžik mohou být poskytovány služby/aktivity centra), ale kolik osob z jaké cílové skupiny pak bude tuto kapacitu využívat, pravděpodobně předem nevíte. Tento indikátor vykážete do konce doby realizace (investiční fáze) projektu.
Naproti tomu indikátor 5 55 01 Míra využívání / obsazenosti podpořené služby se vykazuje již v době provozu komunitního centra (= doba udržitelnosti projektu). V této fázi budete již evidovat konkrétní osoby využívající služeb komunitního centra. Do výpočtu míry využívání komunitního centra, tj. do výpočtu indikátoru, se zahrnují jen osoby z primární cílové skupiny (osoby sociálně vyloučené a sociálním vyloučením ohrožené).
Indikátor 5 55 01 je také součástí hodnotících kritérií v rámci věcného hodnocení žádostí o podporu. Doporučujeme seznámit se s celou sadou kritérií, abyste věděli, co bude u projektu hodnoceno. Je důležité, aby hodnotitelé našli v projektu všechny informace, které podle sady kritérií hodnotí. V případě indikátoru 5 55 01 se hodnotí míra využívání kapacity komunitního centra osobami v nepříznivé sociální situaci, tj. osobami z primární cílové skupiny.

Výzva č. 24 – Mám-li ve Smlouvě o financování hodnoty indikátoru 22201 - 10 konceptů, indikátoru 22202 – 5 konceptů a indikátoru 22210 - 3 produkty a v realizaci nastane situace, že do druhé fáze Příprava komercializace po zhodnocení postoupí konceptů 7, zvýší se tím automaticky požadavek na počet produktů (indikátor 22210) na 4?

V případech, kdy příjemce v průběhu první fáze realizace projektu či při přechodu mezi fázemi dojde k závěru, že do 2. fáze realizace projektu Příprava komercializace má potenciál postoupit či postupuje více ověřovaných konceptů, než je stanoven výstupový indikátor 2 22 02, je příjemce povinen tuto skutečnost oznámit Řídicímu orgánu. V těchto případech musí žadatel předložit ŘO žádost o podstatnou změnu s důkladným a relevantním odůvodněním. Po schválení této žádosti dojde k uzavření dodatku ke konkrétní Smlouvě o financování. Blíže viz informace zveřejněná u výzvy č. 24 na http://penizeproprahu.cz/vyzva-24-podpora-transferu-technologii-a-znalosti-z-vyzkumnych-organizaci-do-praxe/.

Má MHMP definici pojmu "sociálně nepříznivá situace"?

Nepříznivá sociální situace je definována v zákonu o sociálních službách (§ 3 zákona č. 108/2006 Sb.) takto: Oslabení nebo ztráta schopnosti z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné fyzické osoby nebo z jiných závažných důvodů řešit vzniklou situaci tak, aby toto řešení podporovalo sociální začlenění a ochranu před sociálním vyloučením.
Z uvedeného vyplývá, že nepříznivá sociální situace se může týkat různých oblastí života (finanční nouze, ohrožení ztrátou bydlení, zdravotní stav, pracovní či jiné návyky atd.) a vede k tomu, že je osoba ohrožena sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučena.

Lze v době udržitelnosti přidat další aktivity, které v projektové žádosti nebyly uvedeny, ale korespondují s podmínkami výzvy a jsou pro cílové skupiny, které výzva 27 podporuje (aktivity F)?

Ano, při splnění souladu aktivit a cílové skupiny s výzvou to je možné. Doporučujeme při popisu provozní fáze projektu ve studii proveditelnosti uvést, že kromě aktivit, které už máte promyšlené (a ve studii proveditelnosti jste je popsali), budete v době udržitelnosti rozvíjet a nabízet i další aktivity, jež vzejdou z poptávky klientů a jejichž potřebnost se může projevit až po zahájení provozu komunitního centra.

Jak stanovit datum zahájení projektu, aby byly náklady na projektovou dokumentaci způsobilé?

Způsobilost nákladů na projektovou dokumentaci není vázána na zahájení realizace projektu. V textu výzvy č. 27, v části 6.2 Časová způsobilost se uvádí, že za způsobilé lze považovat i výdaje předcházející realizaci projektu, pokud jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné. Jde např. o výdaje spojené s projektovou dokumentací, se zpracováním studie proveditelnosti apod.

Přílohy Žádosti o podporu

Jak se u nestátních neziskových organizací prokazuje vlastnická struktura?

Žadatel odkryje svou vlastnickou strukturu prostřednictvím vyplnění povinné přílohy žádosti o podporu „Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele“. V případě, že právní forma organizace žadatele nepočítá s vlastnickými podíly, žadatel to v příloze uvede.

K čemu slouží checkbox „Doložený soubor“ na záložce „Dokumenty“ – v jakém případě ho mám vyplnit?

Obecně existují v případě projektů financovaných z evropských fondů dva druhy přikládání souborů: soubor lze buď přiložit přímo do aplikace IS KP14+ a následně potvrdit jeho platnost elektronickým podpisem (stiskem pečetě vedle položky Soubor), nebo může žadatel v případě listinného typu přílohy zaškrtnout checkbox „Doložený soubor" a uvést „Odkaz na umístění dokumentu“ (na www nebo ve složce žádosti). V případě OP PPR však přikládání listinných příloh není relevantní, jelikož všechny dokumenty musí být přiloženy v elektronické podobě přímo k elektronické žádosti. Proto prosím checkbox „Doložený soubor“ nevyužívejte a do pole „Odkaz na umístění dokumentu“ vyplňte „NR“ (není relevantní).

Je možné, aby principy sociálního podniku byly zpracované v jiných dokumentech než v dokladech o právní subjektivitě žadatele?

Tato varianta je možná pouze v případě, kdy není z objektivních důvodů prakticky možné do dokladů o právní subjektivitě principy sociálního podniku doplnit. Pak mohou být principy zpracované v jiném dokumentu (např. organizačním řádu), na který ale musí být odkaz v dokladech o právní subjektivitě. Současně doporučujeme tento dokument, obsahující principy sociálního podniku, zveřejnit na webových stránkách žadatele (resp. sociálního podniku) nebo ve veřejném rejstříku dle právní formy žadatele.

V jakém stavu rozpracovanosti v době předkládání žádosti o podporu musí být stavební povolení a projektová dokumentace?

Stavební povolení je možné předložit až k podpisu smlouvy o financování. V případě, že projekt byl již zahájen, resp. byla zahájena etapa, která obsahuje stavební práce, musí být doloženo pravomocné stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby atd. již k žádosti o podporu. Projektová dokumentace u staveb vyžadujících ohlášení nebo stavební povolení musí být doložena v rozsahu průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situace stavby a dokumentace objektů (viz příloha č. 1, příp. příloha č. 4 vyhl. č. 499/2006 Sb.).

Budou komunitní centra podpořená v rámci výzvy č. 17 zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis?

S největší pravděpodobností nebudou.

Jsou ve výzvě č. 17 způsobilé náklady na zpracování studie proveditelnosti?

Ano. Pro výzvu č. 17 platí, že náklady, které realizaci projektu předcházejí a jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné (tj. výdaje související s přípravou žádosti o podporu, např. výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace, zpracováním studie proveditelnosti, správní poplatky apod.), lze považovat za způsobilé.

Nemáme k dispozici scan na větší formát než A3. Stačí přiložit pouze scan první strany s razítky a další části projektové dokumentace jako PDF?

Bohužel nestačí. Lze vložit fotografii projektové dokumentace.

Akceptujete u rozpočtu stavebních výdajů projektu jen ceník URS a RTS?

Ano.

V jakém stupni rozpracování přikládáme v 19. výzvě projektovou dokumentaci? Musí být stavební povolení nebo stačí oznámení o zahájení stavby?

V době podání žádosti předkládáte rozpracovanou projektovou dokumentaci včetně vyjádření stavebního úřadu, v jakém režimu bude stavba realizována. (pokud není k dispozici žádost o stavební povolení či již vydané SP). Stavební povolení stačí předložit až před podpisem smlouvy o financování.

Jaké náklady se vkládají do nulové varianty?

Nulová varianta = scénář bez projektu - představuje vývoj jednotlivých veličin (příjmů a výdajů) po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt nebyl realizován. Pokud vzniká zcela nový provoz, jsou výdaje a příjmy 0 Kč a není potřeba je vyčíslovat, stačí slovně komentovat tento stav.

Jak vyplňovat nulovou variantu, když úplně začínám? Mám to popsat slovy?

Ano, pokud začínáte, popište důkladně svůj záměr slovy.

Jak vyplňovat nulovou variantu, pokud já začínám, ale partner již něco provozuje?

Pokud vy jako žadatel začínáte, popište důkladně nulovou variantu slovy, neboť provoz partnera se projektu netýká a vy nemáte na co navazovat.

Je CBA spojeno s každou výzvou?

CBA je vyžadováno u většiny investičních výzev a tento požadavek je vždy uveden ve výzvě.

Pokud popisuji klíčovou aktivitu včetně finančních nákladů, převede se tento údaj do rozpočtové tabulky?

Ne, údaje z textové části v systému MS2014+ se nepřevádějí do ekonomické části žádosti. Rozpočet projektu musíte vyplnit zvlášť.

Co je to autorizovaná konverze?

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby. Tuto službu provádí Czech POINT na poště. Postup konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat, zvolí formu výstupu – CD/DVD nebo možnost zaslání do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej nejpozději do 3 dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Existuje HELPDESK pro nový systém?

Své požadavky můžete psát na email: iskp.opppr@praha.eu. Uvádějte prosím své jméno, kontakt na vás, v ideálním případě printscreeny problému a hash projektové žádosti.

Zpracovává se CBA i pro neinvestiční projekty?

Ne, modul CBA se zpracovává jen pro investiční projekty.

Příprava Žádosti o podporu

Je možné, aby žádal subjekt bez jakékoli historie? Je při posuzování žádostí o podporu zohledňován obrat žadatele?

O dotaci může žádat i nově založený subjekt, historie žadatele není sledována. Informace o obratu žadatele jsou využity při hodnocení žadatele z hlediska, zda má správní, finanční a provozní způsobilost potřebnou k zajištění realizace projektu dle pravidel OP PPR.

Lze projekt financovat z více zdrojů?

Ano, je to možné. Nesmí však dojít k dvojímu financování jednoho nákladu.

Podle jaké verze Pravidel pro žadatele a příjemce se má žadatel při podávání žádosti o podporu řídit?

Žadatel se řídí verzí, která je platná v okamžiku, kdy podává žádost o podporu.

Jak se u nestátních neziskových organizací prokazuje vlastnická struktura?

Žadatel odkryje svou vlastnickou strukturu prostřednictvím vyplnění povinné přílohy žádosti o podporu „Informace o vlastnické a ovládací struktuře žadatele“. V případě, že právní forma organizace žadatele nepočítá s vlastnickými podíly, žadatel to v příloze uvede.

V Pravidlech pro žadatele je uveden limit 1,0 úvazku pro zaměstnance (bez ohledu na druh pracovního poměru) – tento limit se aplikuje u konkrétního zaměstnavatele bez ohledu na to, zda zaměstnanec pracuje jen v projektech hrazených z ESF nebo jeho práce placená z jiných zdrojů?

Limit platí pro všechny pracovněprávní vztahy zaměstnance u žadatele a případně partnera, tj. i pracovní smlouvy/dohody mimo projekt.

Je nutné u ESF projektu uvést řízení projektu v projektové žádosti jako samostatnou aktivitu?

Aktivita řízení projektu není nijak pevně v pravidlech ani ve výzvě nastavena, tj. můžete i nemusíte ji do projektu zahrnout (nicméně se doporučuje aktivitu řízení projektu v žádosti uvést jako jednu z aktivit).

Co znamená formulace „v případě 4 konkrétních činností“ v tabulce 3.5 „Míra podpory u nestátních neziskových organizací“ u výzev 4.1, 4.2 a 4.3?

Zde se odkazuje na dokument Ministerstva financí – Pravidla spolufinancování, viz http://www.strukturalni-fondy.cz/getmedia/495ea682-77ab-4053-a231-29550d532418/Pravidla-spolufinancovani-evropskych-fondu-v-PO-2014-2020.pdf. Pro Prahu je relevantní kapitola 5.2.

Co jsou to individuální projekty?

Individuální projekty jsou běžné „grantové projekty“.

Co je to bagatelní podpora? Kdy lze osobu v projektech financovaných z ESF vykázat jako podpořenou?

Novinkou ve srovnání s OPPA je, že v OP PPR je účastníkem/podpořenou osobou z hlediska indikátorů pouze osoba, která:
a) získala v daném projektu podporu v rozsahu minimálně 20 hodin v případě projektů v rámci PO3 OP PPR nebo minimálně 40 hodin v případě projektů v rámci PO4 OP PPR (bez ohledu na počet dílčích podpor, tj. počet dílčích zapojení do projektu) a zároveň
b) alespoň polovina z tohoto minimálního rozsahu (tj. 10, resp. 20 hodin) podpory, kterou osoba v daném projektu získala, nemá charakter elektronického vzdělávání.
Příjemce vede evidenci o všech osobách, které byly zapojeny do projektu. U osob, u nichž podpora zatím nepřekonala/nepřevýšila limit bagatelní podpory, nejsou tyto záznamy brány v potaz při stanovení počtu dosažených indikátorů.

V projektu financovaném z Evropského fondu pro regionální rozvoj budeme rekonstruovat a upravovat prostory, v kterých následně budeme realizovat aktivity pro cílovou skupinu podporovanou výzvou. Můžeme do rozpočtu projektu zahrnout nájem za tyto prostory v době, kdy budou upravovány?

Ano, můžete. V projektu lze hradit nájem upravovaných prostor, které pak budou v době udržitelnosti využívány cílovou skupinou nebo pro práci s cílovou skupinou.

V ISKP14+ je nutno vybrat typ podání žádosti o podporu – volím automatické nebo ruční?

Zde doporučujeme zvolit ruční podání. V případě ručního podání máte kontrolu nad podáním žádosti. Poté, co ji finalizujete a podepíšete, ji musíte podat ručně. V případě automatického podání je žádost po podepsání odeslána automaticky a již nebudete mít možnost finalizaci stornovat, např. v případě, že byste potřebovali doplnit něco, na co jste zapomněli atp. Na druhou stranu, výhodou automatického podání je, že když žádost podepíšete ještě před zahájením příjmu žádostí, v den zahájení se žádost sama odešle a nehrozí, že byste ji zapomněli podat.

Jsou v ISKP14+ čestná prohlášení žadatele generována automaticky? Je třeba vytvořit ručně čestná prohlášení partnerů?

Čestné prohlášení nevypisujete ručně, doplní se automaticky po kliknutí. Ručně musíte pouze zaškrtnout checkbox, kde s prohlášením souhlasíte. Podpis žádosti všemi zúčastněnými (žadatelem a případně partnery) dokládá souhlas se všemi čestnými prohlášeními.

Co mám vyplnit v ISKP14+ v záložce „Účty subjektu“ v předčíslí ABO, když žádné nemám?

Prosím vyplňte nulu. Až následně budete moci vyplnit ostatní údaje.

Co to znamená ISKP14+ tlačítko „export standardní“?

Prostřednictvím tlačítka „export standardní“ jsou data (týkající se např. rozpočtu, dokumentů) ze systému ISKP přenesena do souboru formátu.xlsx (Excel).

Na záložce „Umístění“ v ISKP14+ mám vyplnit místo realizace a místo dopadu. Nedaří se mi vybrat území.

Ideálně zvolte v možnostech výběru kraj. Po kliknutí na tlačítko „Kraj“ se vám zobrazí seznam, ze kterého vyberte Hlavní město Praha (kód kraje CZ010) a šipkou vedle seznamu ho přesuňte do seznamu vpravo. Poté stiskněte tlačítko „Uložit a zpět“.

Co mám vyplnit v ISKP14+ jako skutečné datum zahájení v projektu na záložce „Projekt“?

Pokud projekt ještě není v realizaci, prosím vyplňte stejné datum jako je předpokládané datum zahájení.

V ISKP14+ v záložce „Adresy subjektu“ je povinné pole „www“. Nevím, co mám vyplnit, když nemám www.

Prosím vyplňte „NR“ (není relevantní).

Které indikátory mám v ISKP14+ vyplnit?

V horní části obrazovky „Indikátory“ prosím klikněte na všechny záznamy a případné další (například ty, které nejsou povinné pro všechny, ale jen pro některé skupiny aktivit u výzvy 4.1) vyberte v číselníku po kliknutí na tlačítko nový záznam“. To, které indikátory máte vyplnit, je stanoveno v příslušné výzvě.

V záložce ISKP14+ „Specifické cíle“ je stanoven jen jeden specifický cíl. Není mi jasné, co mám vyplnit do pole „Procentní podíl“.

Pokud je na výzvě stanoven jen jeden specifický cíl, prosím vyplňte číslo 100.

Nedaří se mi v ISKP14+ vyplnit data výchozí/cílové hodnoty v záložce „Indikátory“. Co s tím?

Číselníky s daty se zpřístupní k vyplnění až poté, co vyplníte a následně uložíte výchozí/cílovou hodnotu indikátoru. Prosím, zkuste to znovu.

K čemu slouží checkbox „Doložený soubor“ na záložce „Dokumenty“ – v jakém případě ho mám vyplnit?

Obecně existují v případě projektů financovaných z evropských fondů dva druhy přikládání souborů: soubor lze buď přiložit přímo do aplikace IS KP14+ a následně potvrdit jeho platnost elektronickým podpisem (stiskem pečetě vedle položky Soubor), nebo může žadatel v případě listinného typu přílohy zaškrtnout checkbox „Doložený soubor" a uvést „Odkaz na umístění dokumentu“ (na www nebo ve složce žádosti). V případě OP PPR však přikládání listinných příloh není relevantní, jelikož všechny dokumenty musí být přiloženy v elektronické podobě přímo k elektronické žádosti. Proto prosím checkbox „Doložený soubor“ nevyužívejte a do pole „Odkaz na umístění dokumentu“ vyplňte „NR“ (není relevantní).

Jaká se vztahuje na projekty předložené ve výzvě č. 6 doba udržitelnosti?

Z hlediska udržitelnosti platí, že po ukončení realizační (investiční) fáze projektu navazuje doba udržitelnosti, po kterou musí být udrženy výstupy projektu. Doba udržitelnosti se liší podle velikosti organizace žadatele. Pro malé a střední podniky platí doba udržitelnosti 3 roky a pro velké podniky 5 let. O zajištění udržitelnosti projektu podává příjemce po celou dobu udržitelnosti Zprávy o udržitelnosti projektu, a to vždy za každých uplynulých 12 měsíců. Podrobněji viz Pravidla pro žadatele a příjemce, kap. 11.4.

Je možné z projektu ve výzvě č. 6 hradit mzdy cílové skupině?

Mzdové příspěvky cílové skupině, tj. mzdové náklady na klienty projektu, refundace mzdových příspěvků třetím osobám, není možné z projektu předloženého ve výzvě č. 6 hradit. Tyto výdaje jsou způsobilé pouze pro projekty spolufinancované z Evropského sociálního fondu. Projekty předložené v rámci 6. výzvy budou spolufinancované z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Jaké osobní náklady je možné z projektu v 6. výzvě hradit?

V této výzvě jsou způsobilé osobní náklady pouze na management a účetnictví projektu. Další osobní náklady, než ty, které jsou uvedené v limitu 7%, nejsou v této výzvě způsobilé. V době realizace projektů (tj. v investiční fázi) budou sociální podniky či chráněná pracoviště teprve vznikat. Samotný provoz spadá převážně až do doby udržitelnosti projektu a v rámci udržitelnosti už si provoz, a tedy i mzdy pracovníků podniku, musí příjemce hradit z jiných zdrojů než z rozpočtu projektu.

Je možné v rámci projektu předloženého ve výzvě č. 6 nakoupit nemovitý majetek?

Ano, projekt však musí tvořit soubor ucelených aktivit, které povedou k dosažení plánovaných cílů, tzn. k založení funkčního sociálního podniku (či chráněného pracoviště), který bude mít upravené a vybavené prostory a nejpozději na konci realizace projektu zaměstná osoby z cílových skupin i další pracovníky na nově vytvořených pracovních místech; s tím, že počet obsazených pracovních míst musí odpovídat hodnotám indikátorů, které jste si pro projekt v žádosti stanovili (viz bod 4.3 textu 6. výzvy - indikátory 10400 a 10403).

Může být kupovaná nemovitost zatížena hypotékou, kterou původní majitel umoří z příjmu z prodeje nemovitosti?

Pokud žadatel vkládá do realizace projektu majetek, ke kterému je zřízeno zástavní právo nebo je tento majetek jinak právně zatížen (sem spadá i hypotéka), musí žadatel existenci takového závazku uvést a prokázat, že toto zástavní právo či jiný závazek vůči další straně neohrozí realizaci projektu (viz Pravidla pro žadatele a příjemce, kapitola 9.3.1.). Toto lze u hypotéky prokázat například tím, že budou předloženy výpisy z banky, z nichž bude zřejmé, že majitel nemovitosti hypotéku řádně splácí. Doporučujeme prověřit si, zda není aktuální majitel podmínkami banky, u níž hypotéku splácí, nějak limitován (fixační období apod.).

Jak bude u sociálního podniku posuzováno naplňování principu nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích?

U tohoto principu je potřeba vždy individuálně posoudit, jaké údaje jsou uvedeny v zakládacích dokumentech/dokladech o právní subjektivitě dané organizace, např. zda v řízení organizace převažují zástupci veřejné instituce, která sociální podnik založila, či zda mají zástupci veřejné instituce rozhodovací pravomoci a zda mohou fungování podniku ovlivňovat. Každá organizace by sama měla být schopna posoudit, zda princip nezávislosti v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích naplňuje či nikoli.

Jeden z principů sociálních podniků je ekonomický prospěch; jednou z jeho charakteristik je "alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech." Znamená to, že je nutné do sledování výnosů sociálního podniku zahrnout tržby celé organizace i v případě, kdy provozování sociálního podniku představuje jen jednu část z širší škály aktivit, kterým se organizace věnuje?

Neznamená. Tržby (a náklady) se sledují za oddělenou část organizace, tzn. pouze za sociální podnik. Podmínkou je oddělené vedení účetnictví.

Musí být prostory, které jsou předmětem projektu, ve veřejném vlastnictví?

Ano, tato podmínka platí pro výzvu č. 17. Výzvy č. 18 se podmínka netýká.

Je možné, aby principy sociálního podniku byly zpracované v jiných dokumentech než v dokladech o právní subjektivitě žadatele?

Tato varianta je možná pouze v případě, kdy není z objektivních důvodů prakticky možné do dokladů o právní subjektivitě principy sociálního podniku doplnit. Pak mohou být principy zpracované v jiném dokumentu (např. organizačním řádu), na který ale musí být odkaz v dokladech o právní subjektivitě. Současně doporučujeme tento dokument, obsahující principy sociálního podniku, zveřejnit na webových stránkách žadatele (resp. sociálního podniku) nebo ve veřejném rejstříku dle právní formy žadatele.

V jakém stavu rozpracovanosti v době předkládání žádosti o podporu musí být stavební povolení a projektová dokumentace?

Stavební povolení je možné předložit až k podpisu smlouvy o financování. V případě, že projekt byl již zahájen, resp. byla zahájena etapa, která obsahuje stavební práce, musí být doloženo pravomocné stavební povolení nebo souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášené stavby atd. již k žádosti o podporu. Projektová dokumentace u staveb vyžadujících ohlášení nebo stavební povolení musí být doložena v rozsahu průvodní zprávy, souhrnné technické zprávy, situace stavby a dokumentace objektů (viz příloha č. 1, příp. příloha č. 4 vyhl. č. 499/2006 Sb.).

Budou komunitní centra podpořená v rámci výzvy č. 17 zakládat veřejnou podporu nebo podporu de minimis?

S největší pravděpodobností nebudou.

Jsou ve výzvě č. 17 způsobilé náklady na zpracování studie proveditelnosti?

Ano. Pro výzvu č. 17 platí, že náklady, které realizaci projektu předcházejí a jsou pro realizaci projektu nevyhnutelné (tj. výdaje související s přípravou žádosti o podporu, např. výdaje spojené s přípravou projektové dokumentace, zpracováním studie proveditelnosti, správní poplatky apod.), lze považovat za způsobilé.

Lze si v rámci zakázky na stavební práce do rozpočtu naplánovat náklady na vícepráce (tj. soutěžit s rozpočtovou rezervou)?

Tento postup není možný. Rezervy není možné považovat za způsobilé náklady.

Je možné v rámci vzniku či rozvoje komunitního centra vybudovat tělocvičnu v prostorách centra nebo například volejbalové hřiště na pozemku komunitního centra?

Není to možné, protože ve výzvě č. 17 není podporován vznik a rozvoj sportovišť, sportovních center apod. (to platí i pro výzvu č. 18). Ve výzvě č. 18 lze do projektu zaměřeného na komunitní centrum zahrnout pohybové aktivity, včetně sportovních, nicméně v rámci těchto aktivit nelze financovat vznik ani rozvoj jakékoliv sportovní infrastruktury. Naproti tomu vybavení, jež budou pro pohybové aktivity přímo užívat cílové skupiny osob sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených a jež tak bude přispívat k jejich sociálnímu začleňování, může být v projektu pořízeno (např. míč, sportovní oblečení apod.).

Je možné vybudovat sociální byty přístavbou patra bytového domu?

Není to možné, pořízení bytů formou výstavby, ani nákupu není podporováno.

Jak lze fyzicky propojit komunitní centrum a sociální podnik? A jak by se v takovém případě měly oddělit náklady?

V rámci výzvy č. 18 je možná kombinace aktivit, tzn. aktivity Podpora aktivizace komunitního života a aktivity Podpora sociálního podnikání. Náklady na jednotlivé typy aktivit je však v žádosti nutné jasně odlišit, například prostřednictvím popisu klíčových aktivit. Z popisu klíčových aktivit musí být také zřejmé, které aktivity spadají do aktivity Podpora komunitního života a které do aktivity Podpora sociálního podnikání. Pokud tato podmínka nebude v žádosti o podporu splněna, bude taková žádost vyřazena z procesu hodnocení v průběhu hodnocení přijatelnosti a formálních náležitostí.

Musí být v projektu zaměřeném na sociální podnikání vykazovány příjmy?

Projekty zaměřené na podporu sociálního podnikání budou realizovány v režimu de minimis, a proto se v těchto projektech nebudou příjmy vykazovat.

Spadá mzda manažera projektu v rámci výzvy č. 18 mezi nepřímé náklady?

Ano, jedná se o administrativní pozici.

Musí být v rámci aktivity Podpora aktivizace komunitního života ve výzvě č. 18 realizované aktivity navázány na komunitní centrum?

Ano, podporován je vznik a rozvoj kulturně komunitních center a prostor komunitního života. V rámci těchto center / prostor musí být aktivity realizovány a vycházet z nich. Nelze tedy realizovat projekt zaměřený např. na volnočasové aktivity bez vazby na komunitní centrum. Takové aktivity nejsou samy o sobě podporované.

Co přesně znamená podmínka sociální inkluze ve skupině aktivit D ve výzvě 4.1? Resp. je stanoven nějaký indikátor nebo minimální počet znevýhodněných dětí, které musejí být v jednotlivých třídách?

V rámci skupiny aktivit D z důvodu splnění podmínky sociální inkluze platí, že nově vybudované třídy musí integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a projekty musí přispívat ke snížení či udržení přiměřeného počtu žáků ve třídě (tj. průměrný počet žáků ve třídě se nesmí ve škole zvýšit). Počet podpořených žáků se SVP je také jedním z povinných indikátorů pro skupiny aktivit D. Žádné limity (minimální počty dětí se SVP apod.) stanovené nejsou. Princip sociální inkluze by se měl projevit následně na posílení individuálního přístupu k žákům a zajištěních rovných podmínek pro vzdělávání. Doporučujeme do žádosti uvést, jaký je průměrný počet dětí ve třídě aktuálně a po realizaci projektu (předpokládáme, že např. díky udržení, či ještě lépe snížení počtu dětí ve třídě budou vytvořeny lepší podmínky pro inkluzi a pro individuální přístup k žákům). Je vhodné také do projektu popsat celkový přístup školy k inkluzi, počty nyní aktuálně integrovaných žáků se SVP apod.

Lze mít v rámci skupiny aktivit C výzvy 4.1 jeden projekt, v rámci něhož se rekonstruuje více budov: např. městská část předloží projekt, který zahrne rekonstrukci 3 MŠ?

Ano, samozřejmě. Musí být dodržen limit rozpočtu pro jeden projekt, tj. 20 mil. Kč ve skupině aktivit C.

Budou v rámci skupiny aktivit C výzvy 4.1 způsobilé stavební výdaje, které povedou např. k rekonstrukci jídelny, chodeb a ostatního zázemí školy?

Tyto náklady nejsou způsobilé ve skupině aktivit D. Ve skupině aktivit A, B, C je možné zahrnout případný podíl nákladů na navýšení kapacity jídelny, šatny a to dle podílu nově vytvořených kapacit k celkové kapacitě zařízení či školky.

Jaké náklady lze zahrnout do limitu 10 % způsobilých výdajů na úpravy okolí staveb, zahrad oplocení apod.?

Limit 10 % na úpravy okolí stavby, oplocení atd. se vztahují primárně na nezbytné úpravy, které budou bezpodmínečně nutné, aby podpořená zařízení péče o děti mohla být provozována. Limit se týká primárně aktivit skupiny A, B, C. Nejedná se o samostatnou aktivitu, ale o nezbytné související výdaje nutné pro uvedení zařízení/školky do provozu. Jsou tím myšleny spíše pískoviště či úpravy zahrad (herní prvky) ve školkách/ zařízení péče o děti nezbytné pro zajištění provozu.

Je možné do projektu zahrnout i cesty do zahraničí?

Pobyty v zahraničí je možné do projektu zahrnout, pokud je to nezbytné a odůvodněné. Lze podpořit i aktivity pro žáky v zahraničí, pokud to přispěje k rozvoji jejich občanských a sociálních kompetencí a zároveň pokud není možné takovou aktivitu zajistit v rámci ČR.

Je podpora asistentů pedagoga způsobilou aktivitou v rámci výzvy 4.2?

Podpora asistentů pedagoga není způsobilou aktivitou ve výzvě pro SC 4.2. Toto bude případně řešit MŠMT v rámci výzev OP VVV i pro pražské školy. Obraťte se prosím na někoho z kolegů na MŠMT.

Může jeden žadatel předložit více žádostí do stejné výzvy?

Ve výzvě 4.2 není počet žádostí od jednoho žadatele omezen.

Ve výzvě 4.2 jsou „rodiče“ uvedeni v aktivitách, ale nikoliv v cílové skupině – mohou tedy také být cílovou skupinou projektu? Pokud ne, lze je jinak v projektu podpořit?

Rodiče nejsou cílovou skupinou, ale pokud je to vhodné, lze je doplňkově zapojit do aktivit (především se jedná o práci s rodiči cizinci, kteří např. potřebují nějaké informace ke vzdělávání dětí, nebo např. k systému vzdělávání v ČR, nebo v rámci integračních komunitních aktivit se mohou účastnit aktivit projektu).

Bude potřeba doložit vazbu na trh práce od obou rodičů, nebo stačí pouze od jednoho?

Do tohoto indikátoru se za každé dítě započítá jeden podpořený rodič. Doložení vazby na trh práce bude nutné tohoto rodiče, který bude započítán jako podpořená osoba. U rodičů je nutné dodržet způsobilost v souladu s textem výzvy v SC 4.3 (viz odstavec 4.2 v textu výzvy).
Výzva je zaměřena primárně na rozšíření dostupnosti zařízení péče o děti do 3 let věku. Nicméně v definici cílové skupiny jsou uvedeni "Rodiče, resp. zákonní zástupci dětí ve věku do zahájení povinné školní docházky". Podpora je zaměřena na předškolní péči, tj. na zařízení péče o děti až do zahájení povinné školní docházky. Lze tedy podpořit i rodiče s dětmi staršími tří let.

Může být v 19. výzvě podpořen objekt, který nyní nepůsobí jako MŠ, ale bude na MŠ přestaven?

To není možné, možné jsou pouze úpravy stávajících objektů MŠ.

Budete navyšovat alokaci ve skupině aktivit A v 19. výzvě, pokud bude větší zájem v této skupině?

Navyšování alokace ve skupině A bude realizováno tehdy, pokud nebude čerpána alokace skupiny B a C.

Je do výstavby v rámci 19. výzvy zařazeno i vybavení objektu (např. kuchyně, šatny atd.)?

Navýšení kapacity kuchyně či šatny MŠ lze do projektu zařadit pouze dle poměru nově vytvořených kapacit k celkové kapacitě školky. Obecně platí, že budou financovány náklady přímo související s realizací vymezených skupin aktivit (staveb, přístaveb, rekonstrukcí atp.). Dále je možné hradit nákup zařízení a vybavení nezbytných k naplnění cílů projektu a jeho udržitelnosti vždy poměrně k nově vytvořeným kapacitám (nákup spotřebního materiálu není povolen).

Je výhodou, má-li žádající NNO v 19. výzvě v době podávání žádosti již realizovaný projekt?

Ano, zkušenosti žadatele s realizací projektu jsou hodnoceny ve věcném hodnocení.
Je projektová dokumentace u investičních projektů způsobilý výdaj nebo spadá do specifického limitu? Projektová dokumentace je způsobilý výdaj a v rozpočtu projektu se uvádí v řádku služby. Do specifického limitu projektová dokumentace nepatří. Specifický limit je určen pro osobní náklady, služby a správní a jiné poplatky přímo související s přípravou a řízením projektu. Jejich výše je uvedena v textu výzvy.

Pokud provozujeme firemní školku a chceme ji rozšířit, můžeme podat žádost na úpravu budovy?

Lze podpořit firemní školu s podmínkou, že se v průběhu realizace projektu transformujete na zařízení poskytující službu péče o děti dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině.

Nemáme k dispozici scan na větší formát než A3. Stačí přiložit pouze scan první strany s razítky a další části projektové dokumentace jako PDF?

Bohužel nestačí. Lze vložit fotografii projektové dokumentace.

Akceptujete u rozpočtu stavebních výdajů projektu jen ceník URS a RTS?

Ano.

V jakém stupni rozpracování přikládáme v 19. výzvě projektovou dokumentaci? Musí být stavební povolení nebo stačí oznámení o zahájení stavby?

V době podání žádosti předkládáte rozpracovanou projektovou dokumentaci včetně vyjádření stavebního úřadu, v jakém režimu bude stavba realizována. (pokud není k dispozici žádost o stavební povolení či již vydané SP). Stavební povolení stačí předložit až před podpisem smlouvy o financování.

Je pojištění způsobilý výdaj?

Ano, pojištění rekonstruované budovy je způsobilý výdaj.

Je možné dát alikvotní část bankovních poplatků do způsobilých výdajů?

Ano, alikvotní část bankovních poplatků je způsobilý výdaj.

Je zahájení projektu datum prvního výdaje?

Termín zahájení projektu je uveden ve smlouvě o financování. Časová způsobilost výdajů pro účely této výzvy je: výdaj lze pro účely této výzvy považovat za způsobilý, jestliže vznikl v období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018.

Jaké náklady se vkládají do nulové varianty?

Nulová varianta = scénář bez projektu - představuje vývoj jednotlivých veličin (příjmů a výdajů) po celou dobu referenčního období za předpokladu, že by projekt nebyl realizován. Pokud vzniká zcela nový provoz, jsou výdaje a příjmy 0 Kč a není potřeba je vyčíslovat, stačí slovně komentovat tento stav.

Jsou náklady včetně DPH?

Ano, náklady v projektu jsou včetně DPH.

Jak vyplňovat nulovou variantu, když úplně začínám? Mám to popsat slovy?

Ano, pokud začínáte, popište důkladně svůj záměr slovy.

Jak vyplňovat nulovou variantu, pokud já začínám, ale partner již něco provozuje?

Pokud vy jako žadatel začínáte, popište důkladně nulovou variantu slovy, neboť provoz partnera se projektu netýká a vy nemáte na co navazovat.

Je CBA spojeno s každou výzvou?

CBA je vyžadováno u většiny investičních výzev a tento požadavek je vždy uveden ve výzvě.

Pokud popisuji klíčovou aktivitu včetně finančních nákladů, převede se tento údaj do rozpočtové tabulky?

Ne, údaje z textové části v systému MS2014+ se nepřevádějí do ekonomické části žádosti. Rozpočet projektu musíte vyplnit zvlášť.

Co je to autorizovaná konverze?

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby. Tuto službu provádí Czech POINT na poště. Postup konverze z listinné do elektronické podoby - zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat, zvolí formu výstupu – CD/DVD nebo možnost zaslání do tzv. Úschovny, tedy do úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej nejpozději do 3 dnů vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci úhrady poplatku za konverzi. Výstupem konverze bude dokument v elektronické podobě ve formátu PDF verze 1.7 a vyšší. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Konverzí se rovněž nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených ve vstupu a jejich soulad s právními předpisy.

Existuje HELPDESK pro nový systém?

Své požadavky můžete psát na email: iskp.opppr@praha.eu. Uvádějte prosím své jméno, kontakt na vás, v ideálním případě printscreeny problému a hash projektové žádosti.

Zpracovává se CBA i pro neinvestiční projekty?

Ne, modul CBA se zpracovává jen pro investiční projekty.