Realizované projekty

Projektová výuka na Evangelické akademii Praha

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001179
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: projektová výuka, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 151 žáků - počet žáků s OMJ na škole: 4 . Realizací projektu bude dosaženo toho, že žáci dokážou otevřeně diskutovat o problematice rozmanitosti, aktivně poznávat a přistupovat k různým odlišnostem ve společnosti. Dalším cílem je posílení komunikace s rodiči a místní komunitou a jejich zapojení do života školy. Cílem projektu je rozvoj kompetencí pedagogů Evangelické akademie v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která povede k rozvojí osobních a sociálních kompetencí žáků.
Žadatel:Evangelická akademie - Vyšší odborná škola sociální práce a střední odborná škola
Partner:-
Výše schválené podpory:105 076,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2020

WWW:www.eapraha.cz

Cílem projektu je posílení proinkluzivního prostředí školy v současné multikulturní společnosti, které přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturních rozmanitostí a vztahu k okolnímu prostředí. Cílem projektu je rozvoj empatie, solidarity a respektu mladých lidí k sociokulturní rozmanitosti a k lidem se zdravotním a mentálním hendikepem. Zároveň posílit aktivní zapojení žáků do dění ve svém nejbližším okolí, ve svém státě, v Evropě i ve světě.