Realizované projekty

Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na pozici koordinátor / koordinátorka nesrovnalostí v odboru evropských fondů. Více informací v rubrice volná místa.   ***   Magistrát hlavního města Prahy vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa programového manažera. Více informací v rubrice volná místa.   ***      ***      ***   V rubrice O programu v dokumentech naleznete novou verzi Programového dokumentu OP PPR schválenou Evropskou komisí dne 23. 5. 2017.   ***   Od 1. 7. 2017 je platná nová tabulka obvyklých mezd zveřejněná v sekci Pro příjemce   ***   Za účelem snížení administrativní zátěže příjemců upravil ŘO od 1. června 2017 povinnost zpracovávat a dokládat pracovní výkazy. Bližší informace naleznete ZDE .   ***   Ve dnech  18. 7., 20. 7., 8. 8. a 9. 8. se uskuteční semináře pro příjemce v 18. výzvě ve specifickém cíli 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci.Více informaci v rubrice Semináře.   ***   Dne 21. června 2017 byla vyhlášena výzva č. 29 Inovační poptávka veřejného sektoru II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***      ***      ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   Až do 31. 8. 2017 je možné předkládat žádosti ve výzvě č. 40, energetické úspory v městských objektech.   ***   

Prověrka portfolia komercializačních konceptů formulovaných inovační agenturou ILA s využitím přístupu otevřených inovací

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_023/0000114
Zaměření projektu:Smyslem projektu je podpora transferu technologií a znalostí realizovaného společností ILA a návazně jejích partnerů (akademických, komerčních, ziskových i neziskových). Jeho realizace přispěje k osvojení potřebných praktických zkušeností pracovníky ILA v oblasti využití konceptu OI, které budou potom využívat při svém dalším působeni v oblasti transferu technologií a znalostí, což bude mít v konečném součtu pozitivní dopad na zvýšení úspěšnosti procesu přenosu znalostí a technologií v Praze i celé ČR obecně. Projekt se zaměřuje na fázi proof-of-concept, která je kritickou pro celý další průběh procesu transferu technologií a znalostí. Prověrkou vybraných komercializačních konceptů a přípravou vybranéhokomercializačního konceptu ke komercializaci v druhé fázi projektu se vytvoří solidní základ pro jejich další rozvíjení v navazujících komercializačních aktivitách financovaných z jiných finančních zdrojů
Žadatel:ILA, s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):9 950 456,11 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:http://www.ila.cz/

Náplní projektu inovační agentury ILA je prověření  3 komercializačních konceptů využívajících poznatků vlastního výzkumu a vývoje ILA formulovaných technikou „Open Innovation Schemes“.