Realizované projekty

55. výzva - změna data ukončení příjmu žádostí na 3. 6. 2020 - ZDE   ***   Informace pro příjemce ke koronavirové situaci ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 7. 4. 2020   ***   BREXIT - do konce roku 2020 je možné zrealizovat stáže do Velké Británie - ZDE   ***   

Realizace proof-of-concept aktivit ČZU na podporu transferu technologií a znalostí do praxe

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/17_049/0000815
Zaměření projektu:Cílem projektu je ověření celkem 10 komercializačních záměrů, které vzešly z výsledků vědy a výzkumu na ČZU v Praze a které mají aplikační potenciál. Projekt je zaměřen na ověření a rychlé zavedení inovativních metod, přístupů a výrobků založených na vědeckých poznatcích, do praxe.
Žadatel:Česká zemědělská univerzita v Praze
Partner:-
Výše schválené podpory:37 109 513,64 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2019
Datum ukončení projektu: 30.6.2021

WWW:https://www.czu.cz

Projekt je tvořen 10 koncepty: KZ1 – Komercializace testování použitelnosti a programového vybavení VA-UX a CTDC-UX, KZ2 – Komercializace komplexního systému sdílení studijních materiálů LABYRINT, KZ3 – Social Network Analyser For Research (SNAFR), KZ4 – Smart point for smart city, KZ5 – Studie proveditelnosti zabývající se zpřístupněním atraktivních přírodních míst hl. m. Prahy osobám se sníženou schopností pohybu a orientace pomocí sítě půjčoven dopravních prostředků pro tyto osoby, KZ6 – Model správy a rozvoje ovocných sadů jakožto významných městských ekosystémů, KZ7 – Strategie zajištění chytrého managementu města (Smart City) prostřednictvím moderních environmentálních nástrojů (LCA a EU ETV), KZ8 – Nové smart potraviny na bázi mikropartikulárních rostlinných bílkovin pro školní stravování, KZ9 – Vývoj prodyšného ochranného oděvu s nanovlákennou vrstvou, KZ10 – Systém pro měření potenciálu kritičnosti a rizikovosti projektů.