Realizované projekty

Byl schválen harmonogram výzev pro rok 2019, blíže ZDE.   ***      ***   Posunutí vyhlášení výzvy č. 49 (PO4). Více informací ZDE   ***   Dne 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, více informací ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 11. 11. 2018)     ***   
Filtrovat podle prioritních os:1 2 3 4
Specifický cíl:
Registrační číslo projektu:
Žadatel:
Klíčové slovo:

Multikulturní vzdělávání v MŠ Akademie věd

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Škola sv. Augustina – připravena pro svůj rozvoj

Cílem projektu je zlepšit úroveň vybavení MŠ a ZŠ sv. Augustina, posílit rovný přístup ke kvalitní vzdělávací infrastruktuře na území MČ Praha 4 a podpořit společné vzdělávání a rozvoj klíčových kompetencí žáků školy. ...
Více


Jazyková laboratoř

Cílem projektu je vytvořit moderní jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. Vytvořením nové učebny se podpoří cca 90 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. ...
Více


Školní přírodovědná učebno-laboratoř LABnet, nejenom pro školy EDUCAnet (otevřená net platforma pro školy)

Cílem projektu je vybudování přírodovědné učebno-laboratoře nové generace, která bude sloužit jako laboratoř i učebna. Učebno-laboratoř bude vybavena počítači, tablety, měřicími systémy, žákovskými stavebnicemi a audiovizuální technikou pro LABnet přírodovědné experimenty. ...
Více


Zkvalitnění infrastruktury žáků střední školy reklamní a umělecké tvorby – MICHAEL

Cílem projektu je modernizace odborných učeben pro výuku odborných předmětů spadajících do oborů Filmová tvorba a Design interiéru. ...
Více


V Drabíkovce všichni spolu

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. ...
Více


Bezbariérové řešení ZŠ a MŠ Chelčického – výstavba výtahu

Cílem projektu je provést bezbariérové úpravy v objektu základní školy Chelčického 2614/43 tak, aby byl umožněn rovný přístup ke vzdělání pro všechny děti bez ohledu na jejich tělesné znevýhodnění. ...
Více


Dětské skupiny – Žižkovská školička I 2018-2020

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. ...
Více


Dětské skupiny – Žižkovská školička II 2018-2020

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost žen s dětmi. ...
Více


Kompetence pro demokratickou kulturu – nástroj pro otevřenou společnost

Cílem projektu je vyškolení pedagogů- specialistů na kompetence pro demokratickou kulturu ve smyslu jejich profesní přípravy pro výkon praxe zavádění zmíněného kompetenčního modelu a rozvoj proinkluzivního klimatu na pražských školách. ...
Více


Inkluze Interkulturně

Cílem projektu je zaměření na realizaci vzdělávacích kurzů pro interkulturní a další odborné pracovníky, pro zájemce o výkon práce dvojjazyčného asistenta s cílem tyto pracovníky připravit z hlediska potřebných teoretických a praktických kompetencí. ...
Více


Kompetence pro demokratickou kulturu – kurz pro pedagogy

Cílem projektu je prostřednictvím akreditovaného vzdělávacího kurzu šířit model kompetencí pro demokratickou kulturu do pražských škol. ...
Více


Kultura na dotek

Hlavním cílem je nabídnout pražským středním školám pomoc v rozvoji svých podmínek pro inkluzivní vzdělávání a MKV. Aktivity projektu podpoří pedagogy v oblasti strategického plánování a zavádění principů MKV do vzdělávacích programů škol a zvýší kompetence pedagogických pracovníků pro mediátorské zvládnutí interkulturního konfliktu na SŠ jejich přípravou v cyklu mediačních ...
Více


Rozšíření kapacity MŠ v Kolodějích

Cílem projektu je navýšení kapacity mateřské školy o 20 míst a vybudování s tím souvisejícího zázemí. ...
Více


Divadlo školám

Cílem je vytvořit vzdělávací program využívající divadlo jako prostředek předávání znalostí a osvojování si sociálních a občanských kompetencí žáků ZŠ a SŠ. ...
Více


Zvýšení kvality vzdělávání a začleňování žáků s OMJ spojené s jeho radikální inovací

Globálním cílem projektu je vytvořit komplexní, udržitelný a trvale se rozvíjející systém péče o didaktickou kvalifikaci pedagogů zajišťujících institucionální edukaci žáků s OMJ a o jejich vybavenost didaktickými nástroji a materiály. ...
Více


Provoz dětské skupiny Myšky ZZ MČ Praha 4

Cílem projektu je rozšíření služeb péče o dítě v místě realizace a zlepšit tak podmínky pro zaměstnanost rodičů s dětmi. ...
Více


Zvýšení kapacity ZŠ – půdní vestavba a zřízení bezbariérového přístupu

Hlavním cílem projektu je vytvoření nových tříd ve stávajícím objektu Základní školy Praha – Radotín za cílem vytvoření nových kapacit vzdělávání. ...
Více


Občanské interkulturní vzdělávání – Aktivní občanství a kulturní tolerance

Na obecné rovině je cílem projektu poskytnout školám ucelený vzdělávací program rozvíjející kritické myšlení žáků, jejich mediální gramotnost a porozumění roli, vlivu a proměně médií, a přispívat k soc. soudržnosti v multikulturní a multietnické realitě současné Prahy. ...
Více


Jsme IN – INspirováno INkluzí

Naší vizí je profilovat se jako škola s individuálním přístupem k potřebám jednotlivých žáků a zároveň snahou co nejlépe rozvíjet jejich potenciál v kontextu myšlenky inkluzivního vzdělávání. ...
Více