Realizované projekty

V systému ISKP14+ nastal problém se zobrazováním rozpočtu, více informací ZDE   ***   Dne 17. ledna 2018 byla vyhlášena výzva č. 39 Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Odbor evropských fondů se stěhuje na novou adresu, více informaci ZDE   ***   Praha podporuje inovace a rozvoj podnikání prostřednictvím voucherů za 480 milionů korun, více informací ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   

Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000382
Zaměření projektu:Předkládaný projekt umožní analyzovat zájmová povodí vodních toků a nádrží s cílem určit klíčové zdroje znečištění, které brání zlepšování jakosti vody na vybraných lokalitách a priorizovat, případně i navrhovat vhodná opatření ke zlepšení jejich ekologického stavu. Cílem projektu je také zmapovat rekreační potenciál koupacích lokalit na území Prahy a vytipovat úseky toků a vodní a mokřadní biotopy, kde efektivní snížení znečištění povede k udržitelnému rekreačnímu využití obyvateli Prahy.
Žadatel:Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):34 465 926,51 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:http://www.vuv.cz

Projekt je tvořen třemi aktivitami – hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí, možnosti vodní rekreace na území hl. m. Prahy a návrh efektivního postup monitoringu diagnosticky a údržby k zajištění vodohospodářských funkcí vodních nádrží. Sjednocujícím prvkem všech tří aktivit je posílení rekreačního potenciálu vody ve všech jejích přírodních formách na území hl. m. Prahy a to ať ve formě přímého využití vody formou koupání ve vodních nádržích a vodních tocích, tak i rekreace vázané na terestrické aktivity spojené s vodními plochami, potoky a dalšími vodními biotopy.