Realizované projekty

Dne 18. 4. 2018 byla u projektů předložených ve výzvě č. 34 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Upřesnění pro žadatele k vyplnění datové položky „Datum výchozí hodnoty indikátoru“ v rubrice Aktuality   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   15. 3. vyšlo první letošní číslo Zpráv z pólu. Bulletin je ke stažení zde.   ***   Zaměstnanci Magistrátu mohou přihlásit své děti do 2 podnikových dětských skupin. Více info s sekci Aktuality.   ***   

Rekreační potenciál vody v Praze – stav a výhledy

Prioritní osa:1. Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací
Specifický cíl:SC 1.1 Vyšší míra mezisektorové spolupráce stimulovaná regionální samosprávou
Registrační číslo:CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_040/0000382
Zaměření projektu:Předkládaný projekt umožní analyzovat zájmová povodí vodních toků a nádrží s cílem určit klíčové zdroje znečištění, které brání zlepšování jakosti vody na vybraných lokalitách a priorizovat, případně i navrhovat vhodná opatření ke zlepšení jejich ekologického stavu. Cílem projektu je také zmapovat rekreační potenciál koupacích lokalit na území Prahy a vytipovat úseky toků a vodní a mokřadní biotopy, kde efektivní snížení znečištění povede k udržitelnému rekreačnímu využití obyvateli Prahy.
Žadatel:Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka
Partner:-
Výše schválené podpory:34 465 926,51 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1.1.2018
Datum ukončení projektu: 30.6.2020

WWW:http://www.vuv.cz

Projekt je tvořen třemi aktivitami – hodnocení zdrojů znečištění a jejich vliv na rekreační potenciál vody v městském prostředí, možnosti vodní rekreace na území hl. m. Prahy a návrh efektivního postup monitoringu diagnosticky a údržby k zajištění vodohospodářských funkcí vodních nádrží. Sjednocujícím prvkem všech tří aktivit je posílení rekreačního potenciálu vody ve všech jejích přírodních formách na území hl. m. Prahy a to ať ve formě přímého využití vody formou koupání ve vodních nádržích a vodních tocích, tak i rekreace vázané na terestrické aktivity spojené s vodními plochami, potoky a dalšími vodními biotopy.