Realizované projekty

Dne 12. 9. 2018 byla vyhlášena výzva č. 45 - Navýšení kapacit základního vzdělávání za účelem sociální inkluze II   ***   RHMP dne 30. 8. 2018 schválila navýšení alokace 37. výzvy. ZDE   ***   Zastupitelstvo hl. m. Prahy dne 6. 9. 2018 schválilo poskytnutí podpory projektům z výzvy č. 28 a 42: ZDE   ***   Schválené projekty 34., 35. a 38. výzvy   ***   Odbor evropských fondů MHMP připravil seminář pro příjemce prioritní osy č. 4 ve výzvě č. 20 – Modernizace zařízení a vybavení pražských škol. Více informací ZDE     ***   Posunutí vyhlášení výzev č. 46 a 47 (PO3)   ***   

Řešení inkluze žáků s odlišným mateřským jazykem na Akademii řemesel Praha

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/16_037/0000323
Zaměření projektu:Přijatí žáci s OMJ neumí česky. Nezvládají výuku, neprobíhá jejich začlenění do třídních kolektivů. Cílem je vytvořit systém podpůrného vzdělávání žáků s OMJ po celou dobu jejich studia a umožnit jejich integraci. Hlavními pilíři projektu je profesní příprava pedagogů pro posílení inkluze, systematické osvojení ČJ u žáků s OMJ s podporou jejich školní úspěšnosti, předcházení vzniku sociálně patologických jevů a interkulturní vzdělávání s cíleným procesem integrace cizinců do majoritní skupiny.
Žadatel:Akademie řemesel Praha - Střední škola technická
Partner:-
Výše schválené podpory:1 984 857,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2019

WWW:https://www.stredniskoly.cz/skola/600005381.html

Hlavním cílem projektu je vytvoření inkluzivního školního prostředí prostřednictvím vzdělávání pedagogů v oblasti práce se žáky s OMJ, které bude zaměřené na oblast psychologie, sociologie, sociální psychologie a diagnostiky se zaměřením na aktivizující metody ve vyučování žáků cizinců.