Realizované projekty

Od 2. 10. 2017 do 6. 11. 2017 bude otevřena výzva na nábor zájemců o pozici externí hodnotitel, externí arbitr pro finančně – ekonomickou část věcného hodnocení, více v sekci Pro hodnotitele.   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   Dne 20. září 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 34 Podpora komunitního života a sociálního podnikání a č. 35 Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Soutěžte s OP PPR od 9. 10. na Hitrádiu City o vstupenky do ZOO a fotoaparát! Více o rozhlasové kampani ZDE.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Byl přidán další Seminář k 32. výzvě. Více informací ZDE.   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 9., 11. a 24. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektu v 40. výzvě. ZDE   ***   Dne 14. 9. 2017 Zastupitelstvo hl. m. Prahy schválilo poskytnutí podpory projektům v 21., 22. a 23. výzvě. ZDE   ***   Od 1.července 2017 jsou uzavřené smlouvy s dodavateli u příjemců, na které se vztahuje zákon č. 340/2015 Sb., o registru smluv, účinné až po jejich zveřejnění v registru smluv.   ***   Ladronkafest přilákal davy návštěvníků, lidé se tu zajímali i o evropské fondy. Najdete se?   ***   Seminář pro žadatele k vyhlášené 32. výzvě ZDE   ***   Dne 6. září 2017 byla vyhlášena výzva č. 32 Podpora transferu technologií a znalostí z výzkumných organizací do praxe III. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Byly zveřejněny pokyny pro modul Veřejné zakázky v IS KP14+. Dokument je ke stažení ZDE.   ***   Dne 30. srpna 2017 byla vyhlášena výzva č. 41 Posílení kapacit pro interkulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Nově nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 23 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Dne 14. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 20 ukončena první fáze hodnocení a výběru projektů „kontrola přijatelnosti a formálních náležitostí“. ZDE   ***   Dne 9. 8. 2017 byla u projektů předložených ve výzvě č. 21 ukončena druhá fáze hodnocení a výběru projektů „věcné hodnocení a výběr projektů“. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017, provedené změny v harmonogramu se týkají Prioritní osy 2 a 4. Více informací týkajících se změn naleznete v sekci Harmonogram výzev nebo v sekci Pro žadatele.   ***   POZOR! Došlo k aktualizaci Harmonogramu výzev na rok 2016! Změna se týká Prioritní osy 2, kde byla navýšena alokace výzvy č. 13 z 500 mil. Kč na 523 mil. Kč.   ***   

Rovnost a rozdílnost – Komplexní podpora pedagogů při začleňování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.3 Zvýšení dostupnosti zařízení péče o děti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/15_005/0000079
Zaměření projektu:Projekt Rovnost a rozdílnost nabízí komplexní podporu pedagogům při začleňování principů multikulturní výchovy a inkluze do života školy. Do projektu se zapojí pilotní školy, ale i konkrétní pedagogové z různých stupňů škol. Pedagogové prostřednictvím vzdělávání, sdílení a konzultací získají nové kompetence pro práci s heterogenní skupinou, vyzkouší si s dětmi a žáky činnosti, které podporují rozvoj principů multikulturní výchovy, jako otevřenost, respekt, nebo angažovanost.
Žadatel:Člověk v tísni, o. p. s
Partner:ano
Výše schválené podpory (Kč):3 643 101,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2016
Datum ukončení projektu: 30. 6. 2018

WWW:www.varianty.cz

Cílem projektu je začlenění principů multikulturní výchovy a inkluzivního vzdělávání do života škol. V rámci projektu budeme komplexně podporovat konkrétní školy, pedagogy a jejich žáky. Školy rozvinou inkluzivní klima, budou mít vypracované strategie pro spolupráci s rodinami z rozmanitých kulturních zázemí a odlišným mateřským jazykem. Na úrovni škol bude nastavena struktura pro kolegiální poradenství a začleňování principů multikulturní výchovy napříč osnovami.
Do projektu se zapojí min. 2 pilotní školy, které ze sboru uvolní více než 6 pedagogů na účast v projektu a ověří širší spektrum nabídky ve vzdělávání. Škola zapojí své žáky rozvoje do měření postojů a vyhodnocování aktivit a toto vyhodnotí. Pedagogové prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků získají nové kompetence, které je podpoří v zavádění principů inkluze a multikulturní výchovy do života školy, včetně kompetencí pro práci s žáky se specifickými potřebami a odlišným mateřským jazykem. Osvojí si konkrétní aktivity pro zjišťování postojů žáků a jejich rozvoje. Rovněž si osvojí aktivity pro práci s tématy identity a předsudků i aktivity do konkrétních předmětů v napojení na průřezové téma multikulturní výchovy. Zároveň si v rámci projektu ověří konkrétní aktivity s žáky a prostřednictvím vzájemných hospitací a zpětnovazebních seminářů je budou reflektovat a dále rozvíjet. V rámci účasti na konkrétních kurzech budou mít učitelé příležitost sdílet zkušenosti s ostatními pedagogy.

Projektu se zúčastní minimálně 125 pedagogických pracovníků, z nichž každý projde minimálně 40 hodinami vzdělávání. Míru, v jaké se pedagogům daří pracovat s osvojenými postupy a aktivitami a jak přispívají inkluzivnosti školy, budeme sledovat v rámci fokusních skupin a sdílení. Dopady projektu bude sledovat též externí evaluátor. Děti a žáci budou nepřímo zapojeni do konkrétních aktivit projektu, které budou podněcovat rozvoj jejich postojů a hodnot, prostřednictvím pedagogů. Zažijí aktivity k tématu rozmanitosti a budou motivování k vlastní sebereflexi, zároveň poznají souvislost s principy multikulturní výchovy v každodenním životě.