Realizované projekty

Byl schválen harmonogram výzev pro rok 2019, blíže ZDE.   ***      ***   Posunutí vyhlášení výzvy č. 49 (PO4). Více informací ZDE   ***   Dne 18. 10. 2018 nabývá účinnosti ustanovení § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, více informací ZDE   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 11. 11. 2018)     ***   

Rozšíření kapacity MŠ v Kolodějích

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.1 Navýšení kapacity a zkvalitnění předškolního, základního a středního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let
Registrační číslo:CZ.07.4.67/0.0/0.0/16_035/0000269
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na zvýšení kapacit mateřské školy v MČ Praha-Koloděje a to z důvodu současné nedostačující kapacity, kdy je každoročně odmítán vysoký počet dětí v řádu desítek. MŠ se dělí na dvě oddělení, která jsou v samostatných třídách. Prostorové důvody neumožňují navýšit počet dětí ve třídě (MŠ je na povoleném stropu kapacity). V rámci projektu proto dojde k vestavbě nové třídy a polyfunkčního sálu do podkroví stávající budovy MŠ. Provozní doba MŠ je 6:45 až 17:00 hodin.
Žadatel:Městská část Praha-Koloděje
Partner:-
Výše schválené podpory:6 060 285,38 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 6. 2017
Datum ukončení projektu: 30. 11. 2017

WWW:http://www.praha-kolodeje.cz/

Cílem projektu je navýšení kapacity mateřské školy o 20 míst a vybudování s tím souvisejícího zázemí.