Realizované projekty

Avízo o prodloužení 55. výzvy Zvyšování kvality a efektivity fungování podpůrné inovační infrastruktury IV - ZDE   ***   Průběžné informace k předloženým žádostem o podporu do výzvy č. 46 – stav k 25. 5. 2020 ZDE   ***   

Rozvoj Komunitního centra Černý Most II

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/17_051/0000677
Zaměření projektu:Cílovými skupinami projektu jsou příslušníci etnických menšin včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, rodiny s dětmi v nepříznivé sociální situaci a děti a mládež z rodin v nepříznivé sociální situaci. Do projektu bude zapojeno nejméně 42 osob z cílových skupin.
Žadatel:Komunitní centrum Most, z.s.
Partner:
Výše schválené podpory:2 755 770,- Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 1. 2019

WWW:www.kcmost.cz

Projekt je zaměřen na rozvoj komunitního centra působícího v městské části Praha 14, v lokalitě Broumarská. Aktivity projektu směřují k prevenci sociálního vyloučení a posilování sociální soudržnosti na úrovni místní komunity.