Realizované projekty

V souvislosti s účinností GDPR byla zřízena nová sekce stránek a pro příjemce je vydána nová verze Karty účastníka, bližší informace zde   ***   Seminář pro žadatele z 38. výzvy PO3   ***   Byla vydána nová verze Pravidel pro žadatele a příjemce účinná od 3. 5. 2018. Novou verzi včetně přehledu změn naleznete ZDE   ***   Pro příjemce byla publikována ČJ-AJ Karta účastníka - rubrika Aktuality   ***   38. výzva – aktualizace informací (k 23. 5. 2018)   ***   

Rozvoj Komunitního centra Černý Most

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000155
Zaměření projektu:Lokalita je izolovaná nejen ve vztahu k majoritnímu obyvatelstvu městské části, ale s ohledem na její vzdálenost od ostatních romských lokalit, je izolovaná i ve vztahu k dalším členům romské minority. Podle odhadů se počet Romů žijících na území Prahy 14 pohybuje kolem 2000 osob, z toho cca 400 osob žije v sociálně vyloučených lokalitách. Obyvatelé těchto lokalit čelí komplexu problémů, jako jsou nezaměstnanost, diskriminace, závislost na sociálních dávkách, nízká kvalifikace, nedostatečná kvalita bydlení atd. Cílovými skupinami projektu jsou tak především příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, rodiny s dětmi a mládeží v nepříznivé sociální. Komunitním centru Černý Most již od roku 2013 realizuje pro uvedené cílové skupiny nejrůznější aktivity. S cílovou skupinou jsou pracovníci v každodenním kontaktu a někteří ze zaměstnanců projektu v uvedené lokalitě rovněž bydlí, což jim komunikaci a spolupráci s cílovou skupinou velmi usnadňuje.
Žadatel:Komunitní centrum Most, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:1 839 952,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.kcmost.cz

Projekt „Rozvoj Komunitního centra Černý Most“ je zaměřen na sociální začleňování, posilování místní sociální soudržnosti a aktivizaci komunitního života v městské části Praha 14 a to zejména v její sociálně vyloučené lokalitě „Broumarská“.