Realizované projekty

   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 28. Více informací: ZDE   ***   Dne 15. listopadu 2017 byla vyhlášena výzva č. 28 Inkluze a multikulturní vzdělávání. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Vyhlášen třetí seminář pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Průběžný stav věcného hodnocení projektů předložených do výzvy č. 20 – stav k 13. 11. 2017 ZDE   ***   Harmonogram výzev na rok 2018 (pracovní návrh) - více informací ZDE   ***   Vyhlášen seminář zaměřený na modul CBA pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Vyhlášeny semináře pro žadatele ve výzvě č. 36 a 37. Více informací: ZDE   ***   Dne 25. října 2017 byly vyhlášeny výzvy č. 36 Navýšení kapacity předškolního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti II a č. 37 Modernizace zařízení a vybavení pražských škol II. Bližší informace naleznete ZDE.   ***   Rada hl. m. Prahy 17. 10. 2017 schválila projekty ve výzvách č. 25, 27 a 40. Jde o projekty z oblasti „Udržitelná mobilita a energetické úspory“ a „Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě". Více info v rubrice Výzvy.   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2016. ZDE   ***   Došlo k aktualizaci harmonogramu výzev na rok 2017. ZDE   ***   Dne 20. září vstoupila v účinnost aktualizovaná pravidla pro žadatele a příjemce.   ***   41. výzva - Dne 19. 9. 2017 vydal ŘO důležité upozornění k výkladu bodu č. 4 dané výzvy. ZDE   ***   Zájemcům nabízíme služby nezávislého ombudsmana pro evropské fondy. Své dotazy zasílejte na: ombudsman@penizeproprahu.cz   ***   

Rozvoj Komunitního centra Černý Most

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.3 Posílené aktivity pro integraci, komunitní služby a prevenci
Registrační číslo:CZ.07.3.63/0.0/0.0/16_031/0000155
Zaměření projektu:Lokalita je izolovaná nejen ve vztahu k majoritnímu obyvatelstvu městské části, ale s ohledem na její vzdálenost od ostatních romských lokalit, je izolovaná i ve vztahu k dalším členům romské minority. Podle odhadů se počet Romů žijících na území Prahy 14 pohybuje kolem 2000 osob, z toho cca 400 osob žije v sociálně vyloučených lokalitách. Obyvatelé těchto lokalit čelí komplexu problémů, jako jsou nezaměstnanost, diskriminace, závislost na sociálních dávkách, nízká kvalifikace, nedostatečná kvalita bydlení atd. Cílovými skupinami projektu jsou tak především příslušníci etnických menšin, včetně osob z odlišného sociokulturního prostředí, imigranti a azylanti, rodiny s dětmi a mládeží v nepříznivé sociální. Komunitním centru Černý Most již od roku 2013 realizuje pro uvedené cílové skupiny nejrůznější aktivity. S cílovou skupinou jsou pracovníci v každodenním kontaktu a někteří ze zaměstnanců projektu v uvedené lokalitě rovněž bydlí, což jim komunikaci a spolupráci s cílovou skupinou velmi usnadňuje.
Žadatel:Komunitní centrum Most, z.s.
Partner:-
Výše schválené podpory (Kč):1 839 952,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 3. 2017
Datum ukončení projektu: 31. 12. 2018

WWW:www.kcmost.cz

Projekt „Rozvoj Komunitního centra Černý Most“ je zaměřen na sociální začleňování, posilování místní sociální soudržnosti a aktivizaci komunitního života v městské části Praha 14 a to zejména v její sociálně vyloučené lokalitě „Broumarská“.