Realizované projekty

Šablony OP PPR pro MŠ a ZŠ sv. Augustina

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001274
Zaměření projektu:Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora škol, projektová výuka, vzdělávání a osobnostní rozvoj pedag. pracovníků škol, komunitní aktivity a podpora inkluzivního prostředí škol. Celkový počet dětí/žáků školy (platný k 09/2017): 198 (52 na MŠ a 146 na ZŠ) - počet dětí/žáků s OMJ na škole: 13 (4 na MŠ a 9 na ZŠ).
Žadatel:Mateřská škola, základní škola a gymnázium sv. Augustina
Partner:-
Výše schválené podpory:1 173 007,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 9. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 7. 2020

WWW:www.skolasvatehoaugustina.cz

Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Úkolem projektu je cílená podpora žáků s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta na MŠ a ZŠ), rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky na ZŠ, vzdělávání a osobností rozvoj pedagogických pracovníků formou zahraničních stáží na MŠ a ZŠ, zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s OMJ na MŠ a ZŠ.