Realizované projekty

Schola Cultura – rozvoj kompetencí pro demokratickou kulturu ve škole

Prioritní osa:4. Vzdělání a vzdělanost a podpora zaměstnanosti
Specifický cíl:SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti
Registrační číslo:CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_058/0000808
Zaměření projektu:Projekt Schola Cultura přispěje k posílení kapacit pro inkluzivní a interkulturní vzdělávání na školách, a to skrze nově vytvořený vzdělávací kurz. Kurz poskytne podklady pro cílený a aktivní rozvoj celé školy na základě inkluzivního přístupu ke vzdělávání a v souladu dokumentem Kompetence pro demokratickou kulturu (CDC, Competences for Democratic Culture). Vyškolení pedagogogové a pedagožky budou podporováni v tom, aby na svých školách iniciovali ucelené koncepce rozvoje školy, díky kterým pedagogové dokáží vědomě a důsledně ve výchovně vzdělávacím procesu ve škole rozvíjet občanské a sociální kompetence žáků. Zapojení pedagogové budou sdílením přípravy, reflexe výuky, metod, aktivit, teoretických přístupů a zkušeností posilovat své kompetence pedagogické, didaktické i mentorské pro zapracování občanských a sociálních kompetencí do výuky. Skrze nabyté znalosti a dovednosti se proškolení pedagogové stanou garanty pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu na své škole, čímž budou vytvořeny podmínky pro trvalé posílení demokratické kultury na škole.
Žadatel:Člověk v tísni, o.p.s.
Partner:-
Výše schválené podpory:921 937,50 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 1. 8. 2018
Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019

WWW:www.clovekvtisni.cz

Cílem projektu je posílit kapacity pro interkulturní vzdělávání ve školách, a to vytvořením nového vzdělávacího kurzu v rozsahu 40 hodin, a dále vyškolením 20 specialistů pro oblast rozvoje kompetencí pro demokratickou kulturu (CDC – Competences for Democratic Culture). Projekt přispěje k rozvíjení didaktických dovedností a znalostí jednotlivých pedagogů k tomu, aby žáci mohli být efektivněji vedeni k aktivnímu a odpovědnému životu v demokratické společnosti.