Realizované projekty

38. výzva – schválení projektů v ZHMP   ***   

Sociální podnik FOTO ZOUL

Prioritní osa:3. Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě
Specifický cíl:SC 3.2 Posílená infrastruktura pro sociální podnikání
Registrační číslo:CZ.07.3.58/0.0/0.0/16_041/0000570
Zaměření projektu:Sociální podnik FOTO ZOUL s.r.o., realizací tohoto projektu zahájí podnikatelskou činnost spočívající ve výrobě fotografií a dalšího fotografického sortimentu. V rámci projektu dojde k vytvoření 4 pracovních míst z čehož 3 pracovní místa budou určeny pro osoby z cílových skupin.
Žadatel:FOTO ZOUL s.r.o.
Partner:-
Výše schválené podpory:3 980 356,00 Kč
Harmonogram:

Datum zahájení projektu: 2. 8. 2017
Datum ukončení projektu: 28. 2. 2018

WWW:-

Hlavním cílem projektu a tím i nové podnikatelské aktivity je vybudování optimálního modelu sociálního podnikání, jenž umožní sociálně vyloučeným osobám a osobám ohroženým sociálním vyloučením vstup na trh práce a do podnikatelského prostředí, čímž jim bude usnadněna integrace do společnosti.